• en
  • de
  • nl

pers

pers

PERSBERICHT DOWNLOAD

Hier vindt u onze pers­map (in het Engels), even­als onze logo’s en ande­re afbeel­din­gen voor gra­tis redac­ti­o­neel gebruik en down­load.

Indien u meer infor­ma­tie wenst, aar­zel dan niet om con­tact met ons op te nemen.

Pers­map    |    Logo’s    |    Foto’s

PERSBERICHT DOWNLOAD

Hier vindt u onze pers­map (in het Engels), even­als onze logo’s en ande­re afbeel­din­gen voor gra­tis redac­ti­o­neel gebruik en down­load.

Indien u meer infor­ma­tie wenst, aar­zel dan niet om con­tact met ons op te nemen.

Pers­map
Logo’s
Foto’s

01

Body­Li­fe

Pun­ten sco­ren, dat moti­veert

2019

02

Body­Li­fe

Con­stant bege­lei­ding, dub­bel zo effec­tief

2018

03

Body­Li­fe

PixO­ne: com­pleet inge­rich­te trai­nings­box met kop­pe­ling naar pt

2018

04

Body­Li­fe

Het fit­ness­tijd­schrift doet ver­slag van een stu­die van Pix­for­man­ce Sports GmbH over het onder­werp leden­be­houd.

2018

05

Mär­ki­sche All­ge­mei­ne

Hoe Pix­for­man­ce Sports GmbH de fit­ness­stu­dio met zijn vir­tu­e­le per­so­nal trai­ner digi­ta­li­seert.

2018

06

Body­Li­fe

Pix­for­man­ce pre­sen­teer­de op de FIBO 2018 met de Pix­for­man­ce Box hun nieu­we con­cept in mini­ma­lis­tisch en hoog­waar­dig indu­stri­eel design, waar­mee ze sfeer, life­sty­le en fit­ness com­bi­ne­ren. Het nieu­we con­cept is een reac­tie op de groei­en­de eisen van fit­nes­slief­heb­bers, die steeds meer belang hech­ten aan een goe­de ver­zor­ging.

2018

07

Fit­ness News

De inter­na­ti­o­na­le pers bericht ook over Pix­for­man­ce Sports GmbH en de inter­ac­tie­ve, digi­ta­le trai­ning met het Pix­for­man­ce Sta­ti­on.

2018

08

Fit­ness Mana­ge­ment Inter­na­ti­o­nal

In een inter­view met een van de toon­aan­ge­ven­de gespe­ci­a­li­seer­de uit­ge­vers in de fit­ness- en gezond­heids­in­du­strie doet bedrijfs­lei­der Vale­rie Bures-Bön­ström ver­slag van het Pix­for­man­ce-suc­ce­s­con­cept.

2018

09

Medi­cal Park qua­li­ty report

In het kwa­li­teits­rap­port van de reva­li­da­tiekli­niek wordt Pix­for­man­ce in het arti­kel “The­ra­pie 4.0: Altijd een stap ver­der” gepre­sen­teerd als een inno­va­tie­ve oplos­sing om de reva­li­da­tie­fa­sen nog effec­tie­ver te maken.

2017/​2018

10

Zeits­chrift für Phy­si­o­the­ra­peu­ten

Het vak­blad voor fysi­o­the­ra­peu­ten intro­du­ceert de inter­ac­tie­ve, func­ti­o­ne­le feed­back trai­ning op de Pix­for­man­ce sta­ti­ons.

2015

11

MBG Ber­lin Bran­den­burg

Nog een­vou­di­ger en effec­tie­ver: vijf­ster­ren trai­ning met de Smart Trai­ner van Pix­for­man­ce. Een digi­taal trai­nings­ap­pa­raat in het uiter­lijk van een over­si­zed Smartpho­ne.

2015

12

Tele­graaf

Inno­va­tie in fit­ness

2014

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gra­tis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gra­tis!