FITNESS

FYSIOTHERAPIE

KLINIEK

BEDRIJFSFITNESS

ONDERNEMERS

Fysi­o­the­ra­pIE

fysi­o­the­ra­pie 4.0
Meer tijd voor de essentie

Geen enke­le tech­no­lo­gie ter wereld kan een the­ra­peut ver­van­gen. Toch  kan en mag tech­ni­sche onder­steu­ning bij moder­ne fysi­o­the­ra­pie en reva­li­da­tie van­daag de dag niet achterblijven.

Phy­si­o­the­ra­py

fysio-
the­ra­pie 4.0
Meer tijd voor de essentie

Geen enke­le tech­no­lo­gie ter wereld kan een the­ra­peut ver­van­gen. Toch  kan en mag tech­ni­sche onder­steu­ning bij moder­ne fysi­o­the­ra­pie en reva­li­da­tie van­daag de dag niet achterblijven.

Min­der knelpunten

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on is een digi­taal sport­toe­stel voor een zeer effec­tie­ve, func­ti­o­ne­le trai­ning. Het werd ont­wik­keld door experts uit de weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness met als doel om the­ra­peu­ten te ont­las­ten met com­pu­ter­on­der­steun­de the­ra­pie in bewe­gings­in­struc­ties en om hun pati­ën­ten op de meest effec­tie­ve manier te bege­lei­den op weg naar her­stel.

Het voor­deel: De feed­back­func­tie stelt pati­ën­ten in staat om een bege­lei­de trai­nings­ses­sie af te ron­den – zelfs zon­der dat een the­ra­peut de 1‑op‑1 zorg overneemt.

gepa­ten­teer­de SOFTWARE

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on zorgt voor een con­ti­nue bege­lei­ding van de nauw­keu­rig­heid, het tem­po en de pre­ci­sie van de uit­voe­ring van de oefe­nin­gen en biedt waar­de­vol­le infor­ma­tie voor een effi­ci­ën­te en duur­za­me therapie.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De cur­sist posi­ti­o­neert zich voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de cur­sist en ana­ly­seert de bewegingen.

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als onder bege­lei­ding van een therapeut.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De cur­sist posi­ti­o­neert zich voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de cur­sist en ana­ly­seert de bewegingen.

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als onder bege­lei­ding van een therapeut.

MEer ECO­NO­MI­sche onafhankelijkheid

Pix­for­man­ce geeft the­ra­peu­ten de moge­lijk­heid om de zelf­be­ta­len­de sec­tor op te bou­wen en daar­mee een extra pij­ler in de twee­de zorg­markt: voor meer eco­no­mi­sche onaf­han­ke­lijk­heid van de medi­sche voorschrijfpraktijk.

Extra dien­sten­aan­bod

Dank­zij de gepa­ten­teer­de soft­wa­re kun­nen meer­de­re pati­ën­ten tege­lij­ker­tijd en zon­der extra per­so­neels­uit­ga­ven wor­den verzorgd.

Van pati­ënt tot lid

Indi­vi­du­e­le oplei­din­gen en maat­re­ge­len voor secun­dai­re pre­ven­tie kun­nen als extra bron van inkom­sten wor­den aangeboden.

Effi­ci­ënt patiëntenbeheer

Op het onli­ne plat­form wordt de trai­nings­voort­gang van elke pati­ënt nauw­keu­rig gedo­cu­men­teerd voor een trai­nings­ana­ly­se en ‑opti­ma­li­sa­tie.

Meer indi­vi­du­e­le ondersteuning

De trai­nings­pro­gram­ma’s kun­nen wor­den afge­stemd op de gezond­heids­toe­stand en de the­ra­pie­be­hoef­ten van elke patiënt.

Meer tijd voor de essentie

De the­ra­peut hoeft niet elke oefe­ning per­soon­lijk aan te tonen en bespaart daar­mee tijd – wat op zijn beurt de zorg voor alle pati­ën­ten ten goe­de komt.

Ca. 200 oefeningen 

Op het onli­ne plat­form kun­nen indi­vi­du­e­le trai­nings­plan­nen wor­den samen­ge­steld uit een ver­za­me­ling van ca. 200 func­ti­o­ne­le oefeningen.

KRIJG nu uw gra­tis consultatie

Uw contactpersoon

Uw con­tact­per­soon

De heer Baader | COO

TRAININGSCONCEPTEN

Trai­ning met een Pix­for­man­ce con­cept breidt het dien­sten­aan­bod uit, ver­hoogt de winst­ge­vend­heid, onder­steunt the­ra­peu­ten tij­dens behan­de­lin­gen, cre­ëert extra capa­ci­tei­ten en bevor­dert het her­stel­pro­ces van patiënten.

01 INDIVIDUELE TRAINING

Met zijn inno­va­tie­ve func­ties en intu­ï­tie­ve bedie­ning kan het Pix­for­man­ce sta­ti­on in elke prak­tijkom­ge­ving wor­den geïntegreerd.

TRAININGSCONCEPTEN

Als 1:1 trai­ning voor het sta­ti­on of als aan­vul­ling op een bestaand the­ra­pie­con­cept.

AANVULLEND: Het Pix­for­man­ce sta­ti­on, waar func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kun­nen wor­den uit­ge­voerd, kan wor­den toe­ge­voegd aan een bestaan­de cir­kel van appa­ra­ten.

INTENSIEF: De cur­sist ont­vangt via het onli­ne plat­form een op maat gemaak­te Pix­for­man­ce trai­ning van de the­ra­peut. De the­ra­peut kan het the­ra­pie­pro­ces op elk moment op het plat­form vol­gen en opti­ma­li­se­ren.

TUSSENDOOR: Het Pix­for­man­ce sta­ti­on is uit­ge­rust met een voor­af geïn­stal­leerd trai­nings­pro­gram­ma, bij­voor­beeld om extra trai­ning bui­ten de the­ra­pie tij­den aan te bieden.

DETAILS
 • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m²
 • Gewicht: 65 kg
 • Came­ra: 2D Full HD
 • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
 • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
 • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
 • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
 • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station
VOORDELEN
 • Uniek ver­koop­voor­stel in ver­ge­lij­king met de concurrentieomgeving
 • Flexi­bel, kan ook bui­ten de the­ra­pie­ruim­tes wor­den gebruikt
 • Ver­hoog­de kwa­li­teit van de zorg voor de instel­ling door de feedbackfunctie
 • Vei­lig­heid voor uw patiënten
 • Het ver­ho­gen van de effi­ci­ën­tie van uw prak­ti­sche werk

02 CIRKELTRAINING

Met de instal­la­tie van drie Pix­for­man­ce sta­ti­ons is al een cir­cuit­trai­ning moge­lijk zoals in de fit­ness­ruim­te voor klei­ne groepen.

TRAININGSCONCEPTEN

Als 1:1 trai­ning voor het sta­ti­on. Een groeps­trai­ning onder toe­zicht is al moge­lijk met slechts 3 sta­ti­ons.

INTENSIEF: De cur­sist krijgt via het onli­ne plat­form een Pix­for­man­ce trai­ning op maat van de the­ra­peut. De the­ra­peut kan het ver­loop van de the­ra­pie op elk moment op het plat­form vol­gen en optimaliseren.

DETAILS
 • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m², ver­schil­len­de opstel­lin­gen moge­lijk afhan­ke­lijk van de ruim­te­si­tu­a­tie (bijv. rij, cir­kel, ster) 
 • Gewicht: 65 kg
 • Came­ra: 2D Full HD
 • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
 • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
 • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
 • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
 • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station
VOORDELEN
 • Uniek ver­koop­voor­stel in ver­ge­lij­king met de concurrentieomgeving
 • Extra trai­ning, ook bui­ten de therapie-uren
 • Ver­schei­den­heid in the­ra­pie & meer moti­va­tie voor de patiënt
 • De feed­back­func­tie ver­hoogt de kwa­li­teit van de onder­steu­ning van de faci­li­teit, inclu­sief de groeps­trai­ning als onder­deel van een gecer­ti­fi­ceer­de cur­sus in over­een­stem­ming met §20
 • Vei­lig­heid voor uw patiënten
 • Het ver­ho­gen van de effi­ci­ën­tie van uw prak­ti­sche werk

 vei­lig. effec­tief. anders.

Dank­zij de intu­ï­tie­ve bedie­ning kun­nen pati­ën­ten hun trai­nings­doe­len met meer ple­zier berei­ken. Ook na de the­ra­pie heb­ben uw pati­ën­ten de moge­lijk­heid om in de instel­ling ver­der te trai­nen – net als in een sportschool.

Zelf­red­zaam­heid

De pati­ënt heeft de moge­lijk­heid om – ook zon­der the­ra­peut – vaker en vei­li­ger te trainen.

>

Meer moti­va­tie en plezier

Er wordt een posi­tie­ve the­ra­pie-erva­ring gecre­ëerd en pati­ën­ten wor­den gemo­ti­veerd om hun trai­nings­doe­len met veel moti­va­tie te bereiken.

f

Meet­baar succes

Pati­ën­ten trai­nen nog effec­tie­ver en ver­be­te­ren hun coör­di­na­tie, kracht, uit­hou­dings­ver­mo­gen, con­di­tie en mobi­li­teit op een begrij­pe­lij­ke manier.

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

Een dui­de­lijk con­cept is nodig voor het suc­ces en de duur­zaam­heid van uw prak­tijk.  Van­uit uw uit­da­gin­gen ont­wik­ke­len wij een duur­za­me Pix­for­man­ce oplos­sing, aan­ge­vuld met onze uit­ge­brei­de service.

PERSOONLIJK ADVIES EN TRAINING

Wij ont­wer­pen het juis­te gezond­heids­pro­gram­ma voor uw prak­tijk vol­gens uw wen­sen en behoef­ten. Van de plan­ning van de ruim­tes tot en met de instal­la­tie van de beno­dig­de appa­ra­tuur en tot en met de opti­ma­le trai­nings­con­tro­le.

Met een Pix­for­man­ce intro­duc­tie­cur­sus in uw prak­tijk krijgt u ook een uit­ge­brei­de pre­sen­ta­tie over de func­ti­o­na­li­teit van het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de wer­king van het onli­ne platform.

HARDWARE- EN SOFTWARE-ONDERSTEUNING

In geval van hard­wa­re­pro­ble­men (came­ra, sen­sor, com­pu­ter of scherm) zul­len wij u de reser­ve­on­der­de­len ter beschik­king stel­len. Ook bij soft­wa­re­pro­ble­men staat ons sup­port team altijd tele­fo­nisch voor u klaar.

Auto­ma­ti­sche upda­tes voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on, nieu­we trai­nin­gen, maar ook upda­tes van het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form maken deel uit van onze ser­vi­ce en zijn gra­tis voor u beschikbaar.

MARKETINGONDERSTEUNING EN BRANDING

Wij advi­se­ren u en bie­den indi­vi­du­e­le mar­ke­ting­maat­re­ge­len voor u aan. In onze Pix­for­man­ce Brand­sto­re krijgt u toe­gang tot ons recla­me­ma­te­ri­aal. Daar­naast bie­den wij u uit­ge­breid communicatie‑, beeld- en video­ma­te­ri­aal. Veel docu­men­ten zijn gra­tis te down­lo­a­den en kun­nen bin­nen de gebruiks­voor­waar­den van Pix­for­man­ce Sports GmbH wor­den gebruikt.

INDIVIDUELE PRODUCTOPLOSSINGEN

Heeft u een spe­ci­aal the­ra­pie­con­cept?

Op ver­zoek maken wij graag indi­vi­du­e­le trai­nings­vi­deo’s om de per­soon­lij­ke rela­tie tus­sen pati­ënt en the­ra­peut ver­der te onder­steu­nen.

Neem con­tact met ons op!

FINANCIERING

Of het nu gaat om aan­koop of lea­sing, u kunt de finan­cie­ring indi­vi­du­eel rege­len. Wij advi­se­ren en onder­steu­nen u van­af het begin.

  

De indi­vi­du­e­le trai­nings­plan­nen wor­den zeer snel gemaakt. Mijn klan­ten voe­len zich goed ver­zorgd en gaan zelf­stan­dig aan de slag.”

Rafael Pilch

Eige­naar,  medi­co­re“, Prak­tijk voor fysiotherapie


Een doel­ge­rich­te trai­ning met een vir­tu­e­le trai­ner ver­hoogt de effi­ci­ën­tie van de behan­de­ling en zorgt ervoor dat ik meer tijd heb om met de behan­de­ling van mijn pati­ën­ten zelf bezig te zijn”.

Vol­ker Sutor
Eige­naar, Fysi­o­the­ra­pie cen­tra Gesund­heits­ron­dell”


Als een pati­ënt de ziek­te even kan ver­ge­ten en gewoon ple­zier heeft, dan is dit ook waar­de­vol.”

Gun­ter Hölig

The­ra­pie­be­ge­lei­der, Medi­cal Park, Bad Rodach

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!