FITNESS

FYSIOTHERAPIE

KLINIEK

BEDRIJFSFITNESS

ONDERNEMERS

BEDRIJFSFITNESS

Wij maken uw team
Ster­ker. Beter. Efficiënter.

Pix­for­man­ce als inno­va­tie­ve oplos­sing voor een effi­ci­ënt beheer van de gezond­heid op de werk­plek en alge­me­ne gezond­heids­be­vor­de­ring – indi­vi­du­eel voor elke medewerker.

BEDRIJFSFITNESS

Wij maken uw team
Ster­ker. Beter. Efficiënter.

Pix­for­man­ce als inno­va­tie­ve oplos­sing voor een effi­ci­ënt beheer van de gezond­heid op de werk­plek en alge­me­ne gezond­heids­be­vor­de­ring – indi­vi­du­eel voor elke medewerker.

Zoals met een trainer

Pix­for­man­ce is een revo­lu­tie op het gebied van func­ti­o­ne­le trai­ning. Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce Sta­ti­on meet het lichaam van elke trai­nee in enke­le secon­den op basis van 25 gewrichts­pun­ten, ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van de bewe­ging en geeft digi­ta­le feed­back in real time – wat een bij­zon­der effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt.

Het voor­deel: dank­zij de real­ti­me cor­rec­tie kun­nen uw werk­ne­mers de trai­ning onder toe­zicht afron­den – zelfs zon­der de aan­we­zig­heid van een trai­ner. Dit maakt de trai­ning nog effectiever.

Vir­tu­e­le per­soon­lij­ke training

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on zorgt voor een con­ti­nue bege­lei­ding van de nauw­keu­rig­heid, snel­heid en pre­ci­sie van de uit­voe­ring van een oefe­ning en biedt de zeker­heid van een func­ti­o­ne­le trai­ning – net als een per­so­nal trainer.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De cur­sist posi­ti­o­neert zich voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

 

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de cur­sist en ana­ly­seert de bewegingen.

 

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als bij een trainer.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De cur­sist posi­ti­o­neert zich voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

 

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de cur­sist en ana­ly­seert de bewegingen.

 

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als bij een trainer.

AFGESTEMD OP UW DOELSTELLINGEN

Het meren­deel van de werk­ne­mers wenst sport­voor­zie­nin­gen op het werk. Pix­for­man­ce biedt als func­ti­o­neel trai­nings­con­cept voor bedrijfs­fit­ness veel voor­de­len ten opzich­te van gebrui­ke­lij­ke trai­nin­gen op de werkplek.

P

Belas­ting­af­trek­baar­heid

Bedrijfs­fit­ness wordt onder­steund door het belas­tings­sys­teem. Een bedrijf kan per werk­ne­mer en per jaar een zeker bedrag belas­ting­vrij inves­te­ren in sportmaatregelen.

Behoud van werknemers

In tij­den van een tekort aan geschool­de werk­ne­mers en hoge schom­me­lin­gen in veel indu­strie­ën is een modern fit­ness­aan­bod een instru­ment om werk­ne­mers op lan­ge ter­mijn te behouden.

k

Employ­er branding

Een inno­va­tief sport­con­cept met Pix­for­man­ce heeft niet alleen een posi­tief effect op werk­ne­mers, maar ook op de aan­trek­ke­lijk­heid van de werk­ge­ver en daar­mee op poten­ti­ë­le werknemers.

Min­der ziek­te­ver­zuim en kosten

Mede­wer­kers die actief bezig zijn met sport mis­sen gemid­deld 2 tot 6 dagen min­der per jaar. Bedrij­ven ver­la­gen de medi­sche kos­ten met Pixformance.

1

Meer flexi­bi­li­teit en training

Het com­pu­ter­on­der­steun­de trai­nings­con­cept van Pix­for­man­ce maakt het moge­lijk om meer­de­re mede­wer­kers tege­lij­ker­tijd en zon­der trai­ner te ondersteunen.

Geen admi­ni­stra­tie en groot effect

Op het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form kun­nen mede­wer­kers zelf­stan­dig indi­vi­du­e­le trai­nings­plan­nen samen­stel­len uit ca. 200 doel­ge­rich­te oefeningen.

Ont­dek waar het past

Het Pix­for­man­ce Sta­ti­on doet het werk van meer­de­re toe­stel­len op zeer wei­nig ruim­te. Ont­dek hoe het Pix­for­man­ce Con­cept in uw bedrijf kan passen.

Laat uw e‑mailadres ach­ter en laat u zich nu gra­tis door onze experts adviseren!

TRAININGSCONCEPTEN

Wij bie­den oplos­sin­gen voor bedrij­ven in ver­schil­len­de situ­a­ties. Samen met u wer­ken we een con­cept uit dat aan­sluit bij uw wen­sen en eisen en dat pre­cies is afge­stemd op uw behoeften.

01 INDIVIDUELE TRAINING

Met een Pix­for­man­ce Sta­ti­on kun­nen mede­wer­kers te allen tij­de gebruik maken van een per­soon­lij­ke trai­nings­ses­sie op maat met een vir­tu­e­le trainer.

TRAININGSCONCEPTEN

Als 1:1 trai­ning voor het sta­ti­on of als aan­vul­ling op een bestaand trainingsconcept

TUSSENDOOR: Het Pix­for­man­ce Sta­ti­on wordt flexi­bel in de kan­to­ren opge­steld met een voor­af geïn­stal­leerd trai­nings­pro­gram­ma. Dit bete­kent dat het ook moge­lijk is om – zon­der trai­ner – tus­sen­door in kan­toor­kle­ding te trainen.

INTENSIEF: De cur­sist krijgt van een trai­ner een Pix­for­man­ce trai­ning op maat en wordt voor­be­reid op de trai­ning met Pix­for­man­ce. Het sta­ti­on wordt door de mede­wer­ker gere­ser­veerd via een boe­kingstool voor het tijd­ven­ster. De trai­ner con­tro­leert de trai­nings­re­sul­ta­ten op het onli­ne plat­form regel­ma­tig (onge­veer een­maal per maand) en past de trai­ning in per­soon­lij­ke gesprek­ken aan de trai­nings­ont­wik­ke­ling aan.

AANVULLEND: Het Pix­for­man­ce sta­ti­on staat in aan­vul­ling op een bestaan­de appa­ra­tuur­cir­kel, waar func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kun­nen wor­den uitgevoerd.

DETAILS
 • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m²
 • Gewicht: 65 kg
 • Came­ra: 2D Full HD
 • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
 • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
 • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
 • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
 • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station
VOORDELEN
 • Een inno­va­tief hoogtepunt
 • Kan ook in klei­ne­re kan­to­ren wor­den geïntegreerd
 • De feed­back­func­tie stelt mede­wer­kers in staat om een bege­lei­de trai­ning af te ron­den – zelfs zon­der dat een trai­ner 1‑op‑1 bege­lei­ding overneemt
 • Elke werk­ne­mer heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station

02 CIRCKELTRAINING

Al van­af de instal­la­tie van 3 Pix­for­man­ce Sta­ti­ons is cir­kel­trai­ning moge­lijk voor klei­ne groe­pen zoals in de sport- en fitnessruimte.

TRAININGSCONCEPTEN

Als 1:1 trai­ning voor het sta­ti­on. Een groeps­trai­ning onder toe­zicht is al moge­lijk met 3 sta­ti­ons. Pre­ven­tie­cur­sus­sen vol­gens §20 zijn moge­lijk van­af 4 stations.

INTENSIEF: De cur­sist krijgt een trai­ning op maat en maakt ken­nis met Pix­for­man­ce. Het sta­ti­on wordt door de werk­ne­mer gere­ser­veerd via een boe­kingstool voor het tijds­ven­ster. De trai­ner con­tro­leert de trai­nings­re­sul­ta­ten op het onli­ne plat­form regel­ma­tig (onge­veer een­maal per maand) en past de trai­ning in per­soon­lij­ke gesprek­ken aan de trai­nings­ont­wik­ke­ling aan.

GROEPSTRAINING: Al bij 3 Pix­for­man­ce sta­ti­ons en 3 tus­sen­sta­ti­ons (vb. mat, step­per) is een bege­lei­de groeps­trai­ning met 6 per­so­nen en een trai­ner mogelijk.

DETAILS
 • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m², ver­schil­len­de opstel­lin­gen moge­lijk afhan­ke­lijk van de ruim­te­si­tu­a­tie (bijv. rij, cir­kel, ster) 
 • Gewicht: 65 kg
 • Came­ra: 2D Full HD
 • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
 • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
 • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
 • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
 • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station
VOORDELEN
 • Een inno­va­tief hoogtepunt
 • Team­buil­ding in groepstraining
 • Indi­vi­du­e­le onder­steu­ning en oplei­dings­plan­nen op maat, ook in groepsverband

BETERE PRESTATIES DANKZIJ FUNCTIONELE TRAINING

Door mid­del van real-time feed­back kun­nen mede­wer­kers hun coör­di­na­tie, kracht, con­di­tie en mobi­li­teit met de vir­tu­e­le trai­ner ver­be­te­ren en het hele lichaam bij­zon­der effec­tief trai­nen. Dit bevor­dert de pro­duc­ti­vi­teit en concentratie.

Min­der stress, meer flexibiliteit

Te veel ver­ga­de­rin­gen en te wei­nig tijd? Mede­wer­kers heb­ben de moge­lijk­heid om vei­lig, flexi­bel en indi­vi­du­eel te trai­nen – zelfs zon­der toezicht.

>

Meer team­geest, moti­va­tie en plezier

Groeps­trai­ning ver­hoogt voor­al de moti­va­tie en de gemeen­schaps­zin, bevor­dert de gezond­heid, de pres­ta­ties en de tevre­den­heid van de medewerkers.

f

Dui­de­lij­ke resultaten

Trai­nin­gen op maat kun­nen in een paar een­vou­di­ge stap­pen wor­den aan­ge­past en bij­ge­hou­den voor elk fit­ness­ni­veau en elke leeftijd.

VOLLEDIG VERBONDEN

 

Onder­weg? Geen pro­bleem. Onze Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Trai­nees pro­fi­te­ren van de moge­lijk­heid om thuis te trai­nen en de voort­gang van hun trai­ning op elk gewenst moment te kun­nen vol­gen. Voor onze zake­lij­ke part­ners cre­ë­ren we een vol­le­dig geïn­di­vi­du­a­li­seer­de digi­ta­le 360° fit­nesswe­reld met behulp van een exclu­sie­ve app.

MEER DIENST VOOR U

Met onze pro­duc­ten en onze ser­vi­ce bege­lei­den wij u van­af de intro­duc­tie, de com­mu­ni­ca­tie tot en met de acti­ve­ring van de mede­wer­kers, om het suc­ces van uw onder­ne­ming op lan­ge ter­mijn te waarborgen.

PERSOONLIJK ADVIES EN TRAINING

Wij ont­wer­pen een vol­le­dig indi­vi­du­eel gezond­heids­ma­na­ge­ment con­cept voor uw bedrijf vol­gens uw wen­sen en behoef­ten. Van de plan­ning van de ruim­tes tot, de instal­la­tie van de beno­dig­de appa­ra­tuur tot de opti­ma­le oplei­dings­con­tro­le en hulp­mid­de­len voor de moti­va­tie van de medewerkers.

Met een Pix­for­man­ce intro­duc­tie­cur­sus krij­gen u en uw hele team ook een uit­ge­brei­de inlei­ding tot de doel­tref­fend­heid van het Pix­for­man­ce sta­ti­on & het Pix­for­man­ce Onli­ne Platform.

HARDWARE- EN SOFTWARE-ONDERSTEUNING

In geval van hard­wa­re­pro­ble­men (came­ra, sen­sor, com­pu­ter of scherm) zul­len wij u de reser­ve­on­der­de­len ter beschik­king stel­len. Ook bij soft­wa­re­pro­ble­men staat ons sup­port team altijd tele­fo­nisch voor u klaar.

Auto­ma­ti­sche upda­tes voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on, nieu­we trai­nin­gen, maar ook upda­tes van het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form maken deel uit van onze ser­vi­ce en zijn gra­tis voor u beschikbaar.

MARKETINGONDERSTEUNING EN COMMUNICATIE

Wij geven advies en rea­li­se­ren indi­vi­du­e­le mar­ke­ting­maat­re­ge­len voor u. In onze Pix­for­man­ce Brand­sto­re krijgt u toe­gang tot ons recla­me­ma­te­ri­aal. Daar­naast bie­den wij u uit­ge­breid communicatie‑, beeld- en video­ma­te­ri­aal. Veel docu­men­ten zijn gra­tis te down­lo­a­den en kun­nen bin­nen de gebruiks­voor­waar­den van Pix­for­man­ce Sports GmbH wor­den gebruikt.

INDIVIDUELE PRODUCTOPLOSSINGEN

Wilt u een spe­ci­aal trai­nings­con­cept of uw eigen oefeningen?

Op ver­zoek maken wij graag indi­vi­du­e­le trai­nings­vi­deo’s om de per­soon­lij­ke rela­tie tus­sen de onder­ne­ming en haar mede­wer­kers ver­der te onder­steu­nen. Met ons mobie­le Sta­ti­on onder­steu­nen wij u ook graag bij het orga­ni­se­ren van een gezondheidsdag.

Neem con­tact met ons op!

FINANCIERING

Of het nu gaat om aan­koop of lea­sing, u kunt de finan­cie­ring indi­vi­du­eel rege­len. Wij advi­se­ren en onder­steu­nen u van­af het begin.

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!