DIGITALE Fit­ness­ap­pa­raat­en van Pixformance

INNOVATIE, GROEI EN ONDERSTEUNING VOOR alle GEZONDHEIDS- EN FITNESSPROFESSIONALs

Onze mis­sie is om gezond­heids- en fit­ness­pro­fes­si­o­nals in staat te stel­len hun eco­no­mi­sche en pro­fes­si­o­ne­le poten­ti­eel te ont­slui­ten door mid­del van de bes­te tech­no­lo­gie voor digi­ta­le bewegingsanalyse.

Dit is waar onze digi­ta­le en vol­le­dig ver­bon­den sport- en the­ra­pie­op­los­sing om de hoek komt kij­ken. Een vir­tu­e­le per­so­nal trai­ner of vir­tu­e­le the­ra­peut, even­als een real-time cor­rec­tie op het scherm, maken trai­nen op het Pix­for­man­ce Sta­ti­on bij­zon­der vei­lig en effec­tief. Trai­nen met ons digi­ta­le fit­ness­ap­pa­raat­en biedt vele voor­de­len, zowel voor u, uw bedrijf en uw mede­wer­kers als voor de gebrui­ker zelf.

Spor­ters /​ Jaar

Wor­kouts /​ YEAR

func­ti­o­ne­le oefeningen

vei­li­ge trai­ning met real­ti­me correctie

Een vrouw traint op het Pixformance Station met real-time correctie

vei­li­ge trai­ning met real­ti­me correctie

Een vrouw traint op het Pixformance Station met real-time correctie

✓ De geïn­te­greer­de 2D Full-HD came­ra
regi­streert 25 gewrichts­pun­ten
en 9 sta­ti­sche punten

✓ Vir­tu­e­le per­so­nal trai­ner toont
de oefe­nin­gen op het scherm

✓ Tek­stu­e­le en visu­e­le feed­back
wordt op het scherm getoond

✓ Het gepa­ten­teer­de sta­ti­on geeft
geper­so­na­li­seer­de feed­back
tij­dens en na de oefeningen

tevre­den klanten

»Pix­for­man­ce ver­vangt mij niet, maar helpt waar ik niet per­ma­nent aan­we­zig kan zijn. Als fysi­o­the­ra­pie­prak­tijk moet je ook voor­uit­den­ken en zien hoe je men­sen met een recept als vas­te klant kunt win­nen. Met Pix­for­man­ce zijn we erin geslaagd om bin­nen een jaar 240 klan­ten te winnen. «

Vol­ker Sutor, Eige­naar van de Fysi­o­the­ra­pie Cen­tra »Reha Rondell«

» Het mooie van Pix­for­man­ce is dat uw leden altijd met een per­so­nal trai­ner trai­nen en zo bij­zon­der effec­tie­ve trai­nings­re­sul­ta­ten behalen. «

Cari­na Dwo­rak, Eige­naar Mrs. Spor­ty in Wien

»We heb­ben bewust voor Pix­for­man­ce geko­zen omdat we de kans zagen en er zeker van waren dat onze inves­te­ring snel zou renderen. «

Kim Essink, Eige­naar Fit­ness­club Essink in Eindhoven

indi­vi­du­e­le oplossingen

Om uw digi­ta­le bedrijf­strans­for­ma­tie vorm te geven, bie­den wij u indi­vi­du­e­le oplos­sin­gen aan. Zo hel­pen wij u om uw bedrijf effi­ci­ën­ter en suc­ces­vol­ler maken in de fit­ness- en zorgsector.

indi­vi­du­e­le oplossingen

Om uw digi­ta­le bedrijf­strans­for­ma­tie vorm te geven, bie­den wij u indi­vi­du­e­le oplos­sin­gen aan. Zo hel­pen wij u om uw bedrijf effi­ci­ën­ter en suc­ces­vol­ler maken in de fit­ness- en zorgsector.

wat is nieuw?

Wij zijn part­ner van het EU-pro­ject FORTEe

 

Het pro­ject is een bewee­gin­ter­ven­tie voor kin­de­ren en jon­ge­ren die een kan­ker­the­ra­pie onder­gaan. Wij zijn trots en ver­heugd om part­ner te zijn van dit belang­rij­ke pro­ject met ons 360°-trainingsconcept. In die zin onder­schrij­ven wij ten vol­le de slo­gan van het pro­ject: Get strong to fight child­hood cancer!

 

Wij zijn part­ner van het EU-pro­ject FORTEe

Het pro­ject is een bewee­gin­ter­ven­tie voor kin­de­ren en jon­ge­ren die een kan­ker­the­ra­pie onder­gaan. Wij zijn trots en ver­heugd om part­ner te zijn van dit belang­rij­ke pro­ject met ons 360°-trainingsconcept. In die zin onder­schrij­ven wij ten vol­le de slo­gan van het pro­ject: Get strong to fight child­hood cancer!