• en
  • de
  • nl

over ons

over ons

ONZE EXPERTISE

Pix­for­man­ce onder­steunt zelf­stan­di­gen, bedrij­ven en instel­lin­gen om hun effi­ci­ën­tie en effec­ti­vi­teit te ver­ho­gen door inno­va­tief gebruik van tech­no­lo­gie om zich­zelf suc­ces­vol een weg te banen in de gezond­heids- en fitnessbranche.

Soft­wa­re oplossingen

Met onze pro­duc­ten trans­for­me­ren we de indu­strie met toon­aan­ge­ven­de tech­no­lo­gie, duur­za­me stra­te­gie­ën en altijd met indi­vi­du­e­le oplossingen.

Gege­vens­ana­ly­se

Wij geven onze klan­ten de moge­lijk­heid om trai­nings­ge­ge­vens over hun leden en pati­ën­ten te gebrui­ken als stra­te­gisch voor­deel ten opzich­te van ande­re concurrenten.

Ver­be­ter­de efficiëntie

Wij inno­ve­ren en digi­ta­li­se­ren de trai­nings­me­tho­den en de leden- en pati­ën­ten­zorg om de effi­ci­ën­tie van onze klan­ten aan­zien­lijk te verhogen.

ONZE ROOTS

Vale­rie Bures-Bön­ström (CEO) is mede­op­rich­ter van Mrs.Sporty, een suc­ces­vol­le Euro­pe­se keten van fit­ness­clubs die sinds 2005 tal­rij­ke onder­schei­din­gen heeft ont­van­gen voor haar con­cept. Om het trai­nings­con­cept van mevrouw Spor­ty tot op het hoog­ste niveau te bren­gen, zocht ze naar een manier om de trai­ning zeer effec­tief en voor­al vei­lig te maken.

De ont­wik­ke­ling van een inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce soft­wa­re voor een func­ti­o­ne­le trai­ning was de geboor­te van Pix­for­man­ce Sports GmbH. Sinds de oprich­ting in 2012 is het bedrijf ver­der gegaan met de digi­ta­li­se­ring in deze mark­ten en heeft nu meer dan 300.000 spor­ters wereld­wijd – waar­on­der Duits­land, Oos­ten­rijk, Zwit­ser­land, Japan, Japan, de VS, de Bene­lux, Sau­di-Ara­bië en Maleisië.

Onze ROOTS

Vale­rie Bures-Bön­ström (CEO) is mede­op­rich­ter van Mrs.Sporty, een suc­ces­vol­le Euro­pe­se keten van fit­ness­clubs die sinds 2005 tal­rij­ke onder­schei­din­gen heeft ont­van­gen voor haar con­cept. Om het trai­nings­con­cept van mevrouw Spor­ty tot op het hoog­ste niveau te bren­gen, zocht ze naar een manier om de trai­ning zeer effec­tief en voor­al vei­lig te maken.

De ont­wik­ke­ling van een inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce soft­wa­re voor een func­ti­o­ne­le trai­ning was de geboor­te van Pix­for­man­ce Sports GmbH. Sinds de oprich­ting in 2012 is het bedrijf ver­der gegaan met de digi­ta­li­se­ring in deze mark­ten en heeft nu meer dan 300.000 spor­ters wereld­wijd – waar­on­der Duits­land, Oos­ten­rijk, Zwit­ser­land, Japan, de VS, de Bene­lux, Sau­di-Ara­bië en Maleisië.

Pix­for­man­ce TEAM BERLIN

Naast ons inno­va­tief ver­mo­gen is ons suc­ces voor­al geba­seerd op jaren­lan­ge erva­ring. We ver­trou­wen op een straf­fe direc­tie met een dui­de­lij­ke visie en een gepas­si­o­neerd team van ont­wik­ke­laars, ont­wer­pers, con­sul­tants, mar­ke­teers, ser­vi­ce en finan­ci­ë­le experts.

Valerie Bures-Bönström

Vale­rie Bures-Bönström

CEO

 

Calin Popescu

Calin Popes­cu

CTO/​CPO

 

Dr. Katharina Feldmann

Dr. Kat­ha­ri­na Feldmann

CMO

 

Tobias Baader

Tobi­as Baader

Head of Busi­ness Development

 

Sarah Zender

Sarah Zen­der

Finan­ce Manager

Patricia Olear

Patri­cia Olear

Mar­ke­ting Manager

Rebecca Göhrt

Rebec­ca Göhrt

Tech­ni­cal Ser­vi­ce Manager

Chantal Freyer

Chan­tal Freyer

Juni­or PR & Con­tent Manager 

Lea Ohlig

Lea Ohlig

Juni­or Pro­duct Manager

Bita Mohammadi

Bita Moham­ma­di

C++ Soft­wa­re Developer

SUCCESVERHALEN

Door con­struc­tie­ve samen­wer­king met onze klan­ten stre­ven wij ernaar om ons ser­vi­ce­port­fo­lio voort­du­rend ver­der te ont­wik­ke­len om zo inno­va­tie­ve oplei­dings­nor­men op te stellen.

OEFENINGEN PER JAAR

ZIEKENHUIZEN & GYMS

lan­den

  
Com­pu­ter­on­der­steun­de the­ra­pie maakt het moge­lijk om trai­nings­doe­len snel­ler en dui­de­lijk meet­baar te berei­ken. Een bij­ko­mend voor­deel voor ieder­een.”

Gun­ter Hölig

The­ra­pie Mana­ger, Medi­cal Park Bad Rodach


Pix­for­man­ce staat voor con­ti­nue en duur­za­me omzet­groei en meer tevre­den leden.”

Esther van der Land 

Eige­naar, Bou­ti­que Stu­dio FemmeFit


Ik heb het Pix­for­man­ce Sta­ti­on een­maal opge­zet en mijn pati­ën­ten begin­nen zelf­stan­dig te wer­ken.”

Vol­ker Sutor

Eige­naar, fysi­o­the­ra­pie­cen­tra Gesundheitsrondell


Met PixO­ne krij­gen we nu con­ti­nu een gro­te­re doel­groep die geïn­te­res­seerd is in per­soon­lij­ke trai­ning en zich dat bin­nen het con­cept kan ver­oor­lo­ven. Dat leidt tot con­ti­nue omzet­groei.“

Fovad Kari­mi

Per­so­nal Trai­ner, Del­ta Per­so­nal Training

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!