Über uns

ONZE EXPERTISE

Pix­for­man­ce onder­steunt zelf­stan­di­gen, bedrij­ven en instel­lin­gen om hun effi­ci­ën­tie en effec­ti­vi­teit te ver­ho­gen door inno­va­tief gebruik van tech­no­lo­gie om zich­zelf suc­ces­vol een weg te banen in de gezond­heids- en fitnessbranche.

Soft­wa­re oplossingen

Met onze pro­duc­ten trans­for­me­ren we de indu­strie met toon­aan­ge­ven­de tech­no­lo­gie, duur­za­me stra­te­gie­ën en altijd met indi­vi­du­e­le oplossingen.

Gege­vens­ana­ly­se

Wij geven onze klan­ten de moge­lijk­heid om trai­nings­ge­ge­vens over hun leden en pati­ën­ten te gebrui­ken als stra­te­gisch voor­deel ten opzich­te van ande­re concurrenten.

Ver­be­ter­de efficiëntie

Wij inno­ve­ren en digi­ta­li­se­ren de trai­nings­me­tho­den en de leden- en pati­ën­ten­zorg om de effi­ci­ën­tie van onze klan­ten aan­zien­lijk te verhogen.

ONZE ROOTS

Vale­rie Bures-Bön­ström (CEO) is mede­op­rich­ter van Mrs.Sporty, een suc­ces­vol­le Euro­pe­se keten van fit­ness­clubs die sinds 2005 tal­rij­ke onder­schei­din­gen heeft ont­van­gen voor haar con­cept. Om het trai­nings­con­cept van mevrouw Spor­ty tot op het hoog­ste niveau te bren­gen, zocht ze naar een manier om de trai­ning zeer effec­tief en voor­al vei­lig te maken.

De ont­wik­ke­ling van een inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce soft­wa­re voor een func­ti­o­ne­le trai­ning was de geboor­te van Pix­for­man­ce Sports GmbH. Sinds de oprich­ting in 2012 is het bedrijf ver­der gegaan met de digi­ta­li­se­ring in deze mark­ten en heeft nu meer dan 300.000 spor­ters wereld­wijd – waar­on­der Duits­land, Oos­ten­rijk, Zwit­ser­land, Japan, Japan, de VS, de Bene­lux, Sau­di-Ara­bië en Maleisië.

Onze ROOTS

Vale­rie Bures-Bön­ström (CEO) is mede­op­rich­ter van Mrs.Sporty, een suc­ces­vol­le Euro­pe­se keten van fit­ness­clubs die sinds 2005 tal­rij­ke onder­schei­din­gen heeft ont­van­gen voor haar con­cept. Om het trai­nings­con­cept van mevrouw Spor­ty tot op het hoog­ste niveau te bren­gen, zocht ze naar een manier om de trai­ning zeer effec­tief en voor­al vei­lig te maken.

De ont­wik­ke­ling van een inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce soft­wa­re voor een func­ti­o­ne­le trai­ning was de geboor­te van Pix­for­man­ce Sports GmbH. Sinds de oprich­ting in 2012 is het bedrijf ver­der gegaan met de digi­ta­li­se­ring in deze mark­ten en heeft nu meer dan 300.000 spor­ters wereld­wijd – waar­on­der Duits­land, Oos­ten­rijk, Zwit­ser­land, Japan, de VS, de Bene­lux, Sau­di-Ara­bië en Maleisië.

Pix­for­man­ce TEAM BERLIN

Naast ons inno­va­tief ver­mo­gen is ons suc­ces voor­al geba­seerd op jaren­lan­ge erva­ring. We ver­trou­wen op een straf­fe direc­tie met een dui­de­lij­ke visie en een gepas­si­o­neerd team van ont­wik­ke­laars, ont­wer­pers, con­sul­tants, mar­ke­teers, ser­vi­ce en finan­ci­ë­le experts.

Valerie Bures-Bönström

Vale­rie Bures-Bönström

CEO

 

Tobias Baader

Tobi­as Baader

COO

 

Dr. Katharina Feldmann

Dr. Kat­ha­ri­na Feldmann

CMO

 

Sarah Zender

Sarah Zen­der

Finan­ce Manager

Rebecca Göhrt

Rebec­ca Göhrt

Tech­ni­cal Ser­vi­ce Manager

Patricia Olear

Patri­cia Olear

Mar­ke­ting Manager

Chantal Freyer

Chan­tal Freyer

PR & Con­tent Manager 

Lea Ohlig

Lea Ohlig

Pro­duct Manager

Bita Mohammadi

Bita Moham­ma­di

C++ Soft­wa­re Developer

Laura Alves

Lau­ra Alves

Sales & Pur­cha­sing Supervisor

SUCCESVERHALEN

Door con­struc­tie­ve samen­wer­king met onze klan­ten stre­ven wij ernaar om ons ser­vi­ce­port­fo­lio voort­du­rend ver­der te ont­wik­ke­len om zo inno­va­tie­ve oplei­dings­nor­men op te stellen.

OEFENINGEN PER JAAR

ZIEKENHUIZEN, Prak­tij­ken & GYMS

lan­den

Reac­ties van klanten

»Pix­for­man­ce ver­vangt mij niet, maar helpt waar ik niet per­ma­nent aan­we­zig kan zijn. Als fysi­o­the­ra­pie­prak­tijk moet je ook voor­uit­den­ken en zien hoe je men­sen met een recept als vas­te klant kunt win­nen. Met Pix­for­man­ce zijn we erin geslaagd om bin­nen een jaar 240 klan­ten te winnen. «

Vol­ker Sutor, Eige­naar van de Fysi­o­the­ra­pie Cen­tra »Reha Rondell«

» Het mooie van Pix­for­man­ce is dat uw leden altijd met een per­so­nal trai­ner trai­nen en zo bij­zon­der effec­tie­ve trai­nings­re­sul­ta­ten behalen. «

Cari­na Dwo­rak, Eige­naar Mrs. Spor­ty in Wien

»We heb­ben bewust voor Pix­for­man­ce geko­zen omdat we de kans zagen en er zeker van waren dat onze inves­te­ring snel zou renderen. «

Kim Essink, Eige­naar Fit­ness­club Essink in Eindhoven

Gese­lec­teer­de part­ners die al ver­trou­wen op het inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce Concept

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!