• en
  • de
  • nl

over ons

over ons

ONZE EXPERTISE

Pix­for­man­ce onder­steunt zelf­stan­di­gen, bedrij­ven en instel­lin­gen om hun effi­ci­ën­tie en effec­ti­vi­teit te ver­ho­gen door inno­va­tief gebruik van tech­no­lo­gie om zich­zelf suc­ces­vol een weg te banen in de gezond­heids- en fit­nessbran­che.

Soft­wa­re oplos­sin­gen

Met onze pro­duc­ten trans­for­me­ren we de indu­strie met toon­aan­ge­ven­de tech­no­lo­gie, duur­za­me stra­te­gie­ën en altijd met indi­vi­du­e­le oplos­sin­gen.

Gege­vens­ana­ly­se

Wij geven onze klan­ten de moge­lijk­heid om trai­nings­ge­ge­vens over hun leden en pati­ën­ten te gebrui­ken als stra­te­gisch voor­deel ten opzich­te van ande­re con­cur­ren­ten.

Ver­be­ter­de effi­ci­ën­tie

Wij inno­ve­ren en digi­ta­li­se­ren de trai­nings­me­tho­den en de leden- en pati­ën­ten­zorg om de effi­ci­ën­tie van onze klan­ten aan­zien­lijk te ver­ho­gen.

ONZE ROOTS

Vale­rie Bures-Bön­ström (CEO) is mede­op­rich­ter van Mrs.Sporty, een suc­ces­vol­le Euro­pe­se keten van fit­ness­clubs die sinds 2005 tal­rij­ke onder­schei­din­gen heeft ont­van­gen voor haar con­cept. Om het trai­nings­con­cept van mevrouw Spor­ty tot op het hoog­ste niveau te bren­gen, zocht ze naar een manier om de trai­ning zeer effec­tief en voor­al vei­lig te maken.

De ont­wik­ke­ling van een inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce soft­wa­re voor een func­ti­o­ne­le trai­ning was de geboor­te van Pix­for­man­ce Sports GmbH. Sinds de oprich­ting in 2012 heeft het bedrijf de digi­ta­li­se­ring van de inter­na­ti­o­na­le fit­ness- en gezond­heids­markt voort­ge­zet.  Pix­for­man­ce heeft nu twee ves­ti­gin­gen geo­pend in Duits­land, Japan, de VS en Neder­land en onder­steunt onder­tus­sen al meer dan 200.000 fit­nes­slief­heb­bers.

Onze ROOTS

Vale­rie Bures-Bön­ström (CEO) is mede­op­rich­ter van Mrs.Sporty, een suc­ces­vol­le Euro­pe­se keten van fit­ness­clubs die sinds 2005 tal­rij­ke onder­schei­din­gen heeft ont­van­gen voor haar con­cept. Om het trai­nings­con­cept van mevrouw Spor­ty tot op het hoog­ste niveau te bren­gen, zocht ze naar een manier om de trai­ning zeer effec­tief en voor­al vei­lig te maken.

De ont­wik­ke­ling van een inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce soft­wa­re voor een func­ti­o­ne­le trai­ning was de geboor­te van Pix­for­man­ce Sports GmbH. Sinds de oprich­ting in 2012 heeft het bedrijf de digi­ta­li­se­ring van de inter­na­ti­o­na­le fit­ness- en gezond­heids­markt voort­ge­zet.  Pix­for­man­ce heeft nu twee ves­ti­gin­gen geo­pend in Duits­land, Japan, de VS en Neder­land en onder­steunt onder­tus­sen al meer dan 200.000 fit­nes­slief­heb­bers.

Pix­for­man­ce Mana­ge­ment

Naast ons inno­va­tief ver­mo­gen is ons suc­ces voor­al geba­seerd op jaren­lan­ge erva­ring. We ver­trou­wen op een straf­fe direc­tie met een dui­de­lij­ke visie en een gepas­si­o­neerd team van meer dan 30 ont­wik­ke­laars, ont­wer­pers, con­sul­tants, mar­ke­teers, ser­vi­ce en finan­ci­ë­le experts.

Valerie Bönström

Vale­rie Bön­ström

CEO

 

Amanda Bormann

Aman­da Bor­mann

Finan­ce Mana­ger

 

Calin Popescu

Calin Popes­cu

CTO/​CPO

 

Heike Petruschinski

Hei­ke Pet­rusch­in­ski

Head of Edu­ca­ti­on & Sup­port

Dr. Katharina Bayer

Dr. Kat­ha­ri­na Bay­er

CMO

 

Tobias Baader

Tobi­as Baader

Head of Busi­ness Devel­op­ment

 

SUCCESVERHALEN

Door con­struc­tie­ve samen­wer­king met onze klan­ten stre­ven wij ernaar om ons ser­vi­ce­port­fo­lio voort­du­rend ver­der te ont­wik­ke­len om zo inno­va­tie­ve oplei­dings­nor­men op te stel­len.

OEFENINGEN PER JAAR

ZIEKENHUIZEN & GYMS

TALEN

  


Com­pu­ter­on­der­steun­de the­ra­pie maakt het moge­lijk om trai­nings­doe­len snel­ler en dui­de­lijk meet­baar te berei­ken. Een bij­ko­mend voor­deel voor ieder­een.”

Gun­ter Hölig

The­ra­pie Mana­ger, Medi­cal Park Bad Rod­ach


Pix­for­man­ce staat voor con­ti­nue en duur­za­me omzet­groei en meer tevre­den leden.”

Esther van der Land 

Eige­naar, Bou­ti­que Stu­dio Fem­me­Fit


Ik heb het Pix­for­man­ce Sta­ti­on een­maal opge­zet en mijn pati­ën­ten begin­nen zelf­stan­dig te wer­ken.”

Vol­ker Sutor

Eige­naar, fysi­o­the­ra­pie­cen­tra Gesund­heits­ron­dell


Met PixO­ne krij­gen we nu con­ti­nu een gro­te­re doel­groep die geïn­te­res­seerd is in per­soon­lij­ke trai­ning en zich dat bin­nen het con­cept kan ver­oor­lo­ven. Dat leidt tot con­ti­nue omzet­groei.“

Fovad Kari­mi

Per­so­nal Trai­ner, Del­ta Per­so­nal Trai­ning

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Wij laten u zien hoe u uw prak­tijk of sport­school ONMIDDELLIJK naar het vol­gen­de niveau kunt bren­gen – en dit voor 100% gra­tis.

… zodat wij ook uw prak­tijk of stu­dio kun­nen hel­pen om meer ver­koop te rea­li­se­ren.

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Dit kunt u ver­wach­ten:

N

Ont­dek­ken hoe onze oplos­sin­gen uw prak­tijk /​ uw stu­dio kun­nen ver­be­te­ren!

N

Eer­lijk advies van ons team & geen ver­koop­ge­sprek – beloofd!

N

Uw pati­ën­ten & leden pro­fi­te­ren onmid­del­lijk van de nieu­we trai­ning!

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved