FITNESS

FYSIOTHERAPIE

KLINIEK

BEDRIJFSFITNESS

ONDERNEMERS

Fit­ness

Geper­so­na­li­seer­de trai­ning
onder vir­tu­e­le begeleiding

Geper­so­na­li­seer­de, tijd- en onder­steu­nings­on­af­han­ke­lij­ke trai­ning onder vir­tu­e­le bege­lei­ding. Wij onder­steu­nen u en uw leden opti­maal op weg naar een bete­re conditie.

Fit­ness

Geper­so-
nali­seer­de trai­ning 
onder vir­tu­e­le begeleiding

Geper­so­na­li­seer­de, tijd- en onder­steu­nings­on­af­han­ke­lij­ke trai­ning onder vir­tu­e­le bege­lei­ding. Wij onder­steu­nen u en uw leden opti­maal op weg naar een bete­re conditie.

Beter bewe­gen
een­vou­di­ger toezicht

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on is een digi­taal trai­nings­ap­pa­raat, ont­wik­keld door experts uit de weten­schap, sport en fit­ness. Het idee: sta­te-of-the-art tech­no­lo­gie voor een func­ti­o­ne­le trai­ning die effec­tief en leuk is.

Een came­ra, geïn­te­greerd in het appa­raat,  regi­streert 25 gewrichts­pun­ten, ana­ly­seert de bewe­gin­gen en geeft geper­so­na­li­seer­de feed­back in real time. Het voor­deel: de real­ti­me cor­rec­tie stelt de gebrui­ker in staat om een gecon­tro­leer­de trai­ning te vol­tooi­en – zelfs zon­der de aan­we­zig­heid van een trai­ner. Dit maakt de trai­ning nog effectiever.

Real-time cor­rec­tie

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on zorgt voor een con­ti­nue bege­lei­ding van de nauw­keu­rig­heid, het tem­po en de pre­ci­sie van de uit­voe­ring van een oefe­ning en biedt daar­mee veel zeker­heid voor een func­ti­o­ne­le trai­ning – zoals bij een per­so­nal trainer.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De trai­nee plaatst zich voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

 

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de spor­ter en ana­ly­seert de bewegingen.

 

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als onder bege­lei­ding van een trainer.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De trai­nee plaatst zich voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

 

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de spor­ter en ana­ly­seert de bewegingen.

 

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als onder bege­lei­ding van een trainer.

ren­da­be­ler te werk gaan

Pix­for­man­ce maakt func­ti­o­ne­le trai­ning tot een unie­ke erva­ring voor ieder­een en biedt fit­ness­stu­dio’s vele voor­de­len ten opzich­te van klas­sie­ke sta­ti­o­nai­re trai­nings­toe­stel­len en cirkeloplossingen.

P

Meer trai­ning en verkoop

Dank­zij de gepa­ten­teer­de soft­wa­re kun­nen meer­de­re cur­sis­ten tege­lij­ker­tijd en zon­der extra per­so­neels­uit­ga­ven (vb. ‘s avonds) wor­den geholpen.

Hoog­waar­di­ge clubuitrusting

Een heden­daags fit­ness­aan­bod in com­bi­na­tie met een op maat gemaak­te trai­ning voor effec­tief ledenbehoud.

Effi­ci­ën­te ledenadministratie

Op het onli­ne plat­form wordt de trai­nings­voort­gang van elke cur­sist nauw­keu­rig gedo­cu­men­teerd voor een trai­nings­ana­ly­se en ‑opti­ma­li­sa­tie.

Indi­vi­du­e­le zorg

Trai­nings­pro­gram­ma’s kun­nen in enke­le secon­den wor­den aan­ge­past aan de gezond­heid en leef­tijd van elk lid.

Meer tijd voor de essentie

De trai­ner hoeft niet elke oefe­ning per­soon­lijk uit te voe­ren en bespaart tijd – wat op zijn beurt de steun aan alle leden ten goe­de komt.

Ca. 200 oefe­nin­gen beschikbaar

Ca. 200 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen zijn net zo geva­ri­eerd en indi­vi­du­eel als uw leden en kun­nen met een paar klik­ken wor­den geactiveerd.

Ont­dek waar het past

Het Pix­for­man­ce Sta­ti­on doet het werk van meer­de­re toe­stel­len op zeer wei­nig ruim­te. Ont­dek hoe het Pix­for­man­ce Con­cept in uw fit­ness­stu­dio kan passen.

Laat uw e‑mailadres ach­ter en laat u zich nu gra­tis door onze experts adviseren!

TRAI­NINGs­CON­CEP­Ten

Wij bie­den oplos­sin­gen voor diver­se uit­da­gin­gen van een fit­ness­stu­dio. Samen met u wer­ken we een con­cept uit dat aan­sluit bij uw wen­sen en pre­cies is afge­stemd op uw behoeften.

01 INDIVIDUELE TRAINING

Met een Pix­for­man­ce Sta­ti­on kun­nen trai­nees op elk moment gebruik maken van een per­soon­lij­ke trai­ning op maat.

TRAININGSCONCEPTEN

Als 1:1 trai­ning voor het sta­ti­on of als aan­vul­ling op een bestaand trai­nings­con­cept.

AANVULLEND: Het Pix­for­man­ce sta­ti­on, waar func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kun­nen wor­den uit­ge­voerd, kan wor­den toe­ge­voegd aan een bestaan­de cir­kel van appa­ra­ten.

INTENSIEF: De cur­sist krijgt een trai­ning op maat van de trai­ner via het onli­ne plat­form. De trai­ner kan op elk moment het trai­nings­pro­ces op het onli­ne plat­form vol­gen en opti­ma­li­se­ren.

TUSSENDOOR: Het Pix­for­man­ce sta­ti­on is uit­ge­rust met een voor­af geïn­stal­leerd trai­nings­pro­gram­ma, bij­voor­beeld om extra trai­ning aan te bie­den bui­ten de bewaak­te trainingstijden.

DETAILS
 • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m²
 • Gewicht: 65 kg
 • Came­ra: 2D Full HD
 • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
 • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
 • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
 • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
 • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station
VOORDELEN
 • Een inno­va­tief hoogtepunt
 • Uniek ver­koop­voor­stel in ver­ge­lij­king met de concurrentieomgeving
 • Kan ook wor­den geïn­te­greerd op een klei­ner trainingsoppervlak
 • De feed­back­func­tie stelt trai­ners in staat om een bege­lei­de trai­nings­ses­sie af te ron­den – zelfs zon­der trai­ner en 1‑op‑1 begeleiding.

02 CIRKELTRAINING

 Cir­kel­trai­ning voor klei­ne groe­pen is al moge­lijk met 3 Pix­for­man­ce Stations.

TRAININGSCONCEPTEN

Als 1:1 trai­ning voor het sta­ti­on. Een groeps­trai­ning onder toe­zicht is al moge­lijk met 3 sta­ti­ons. Pre­ven­tie­cur­sus­sen vol­gens §20 zijn moge­lijk met 4 of meer sta­ti­ons.

INTENSIEVE ENKEL TRAINING: De cur­sist krijgt een trai­ning op maat van de trai­ner via het onli­ne plat­form. De trai­ner kan op elk moment het trai­nings­pro­ces op het plat­form vol­gen en opti­ma­li­se­ren.

GROEPSTRAINING: Reeds bij 3 Pix­for­man­ce sta­ti­ons en 3 tus­sen­sta­ti­ons (met vb. mat, step­per) is een bege­lei­de groeps­trai­ning met 6 per­so­nen en een trai­ner mogelijk.

DETAILS
 • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m², ver­schil­len­de opstel­lin­gen moge­lijk afhan­ke­lijk van de ruim­te­si­tu­a­tie (bijv. rij, cir­kel, ster) 
 • Gewicht: 65 kg
 • Came­ra: 2D Full HD
 • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
 • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
 • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
 • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
 • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station
VOORDELEN
 • Een inno­va­tief hoogtepunt
 • Uniek ver­koop­voor­stel in ver­ge­lij­king met de concurrentieomgeving
 • Indi­vi­du­e­le onder­steu­ning en oplei­dings­plan­nen op maat, ook in groeps­ver­band mogelijk
 • Aan­pas­baar aan uw pand en flexi­bel uitbreidbaar
 • Onder­ling ver­bon­den com­ple­te oplos­sing voor trai­ning, docu­men­ta­tie en beheer
 • Pre­ven­tie­cur­sus­sen vol­gens §20 zijn moge­lijk voor 4 of meer stations

Uw doel nog snel­ler berei­ken

Door mid­del van real-time feed­back kun­nen gebrui­kers hun kracht, con­di­tie en mobi­li­teit ver­be­te­ren en het hele lichaam effec­tief trai­nen. Met geva­ri­eer­de wor­kouts en  een zicht­ba­re trai­nings­voort­gang neemt ook de wens om te trai­nen toe.

Vei­lig. Inter­ac­tief. Flexibel

Leden heb­ben de moge­lijk­heid om vei­lig, flexi­bel en indi­vi­du­eel te trai­nen – ook zon­der trainer.

Meer moti­va­tie en plezier

Een vir­tu­eel bege­lei­de trai­ning ver­hoogt de trai­nings­er­va­ring en zet de cur­sist aan om doe­len met meer moti­va­tie te bereiken.

Meet­ba­re successen

Leden trai­nen nog effec­tie­ver en ver­be­te­ren meet­baar de coör­di­na­tie, kracht, uit­hou­dings­ver­mo­gen, con­di­tie en mobi­li­teit.

VOLLEDIG VERBONDEN

 

Onder­weg? Geen pro­bleem. Onze Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Trai­nees pro­fi­te­ren van de moge­lijk­heid om thuis te trai­nen en de voort­gang van hun trai­ning op elk gewenst moment te kun­nen vol­gen. Voor onze zake­lij­ke part­ners cre­ë­ren we een vol­le­dig geïn­di­vi­du­a­li­seer­de digi­ta­le 360° fit­nesswe­reld met behulp van een exclu­sie­ve app.

Indi­vi­du­e­le oplossingen

Indi­vi­du­e­le
oplos­sin­gen

Met onze pro­duc­ten en onze ser­vi­ce bege­lei­den wij u van­af de start tot en met de com­mu­ni­ca­tie en tot en met de aan­wer­ving van de leden, om het suc­ces van uw instal­la­tie op lan­ge ter­mijn te waarborgen.

PERSOONLIJK ADVIES EN TRAINING

Wij ont­wer­pen een indi­vi­du­eel fit­nesscon­cept voor uw fit­ness­ap­pa­ra­tuur vol­gens uw wen­sen en behoef­ten. Van de plan­ning van de ruim­tes, over de instal­la­tie van de beno­dig­de appa­ra­tuur, tot de opti­ma­le trai­nings­con­tro­le en tools om leden aan te werven.

HARDWARE- EN SOFTWARE-ONDERSTEUNING

In geval van hard­wa­re­pro­ble­men (came­ra, sen­sor, com­pu­ter of scherm) zul­len wij u de reser­ve­on­der­de­len ter beschik­king stel­len. Ook bij soft­wa­re­pro­ble­men staat ons sup­port team altijd tele­fo­nisch voor u klaar.

Auto­ma­ti­sche upda­tes voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on, nieu­we trai­nin­gen, maar ook upda­tes van het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form maken deel uit van onze ser­vi­ce en zijn gra­tis voor u beschikbaar.

MARKETINGONDERSTEUNING EN COMMUNICATIE

Wij advi­se­ren u en rea­li­se­ren indi­vi­du­e­le mar­ke­ting­maat­re­ge­len voor u. In onze Pix­for­man­ce Brand­sto­re krijgt u toe­gang tot ons recla­me­ma­te­ri­aal. Daar­naast bie­den wij u uit­ge­breid communicatie‑, beeld- en video­ma­te­ri­aal. Veel docu­men­ten zijn gra­tis te down­lo­a­den en kun­nen bin­nen de gebruiks­voor­waar­den van Pix­for­man­ce Sports GmbH wor­den gebruikt.

Neem con­tact met ons op!

INDIVIDUELE PRODUCTOPLOSSINGEN

Wilt u een spe­ci­aal trai­nings­con­cept of uw eigen oefe­nin­gen?

Op ver­zoek maken wij graag indi­vi­du­e­le trai­nings­vi­deo’s om de per­soon­lij­ke band tus­sen uw instel­ling en haar leden ver­der te onder­steu­nen.

Neem con­tact met ons op!

FINANCIERING

Of het nu gaat om aan­koop of lea­sing, u kunt de finan­cie­ring indi­vi­du­eel rege­len. Wij advi­se­ren en onder­steu­nen u van­af het begin.

  

We heb­ben bewust voor Pix­for­man­ce geko­zen omdat we de kans zagen en er zeker van waren dat onze inves­te­ring snel zou ren­de­ren.”

Kim Essink

Eige­naar, Fit­ness­club Essink


Het mooie van Pix­for­man­ce is dat uw leden altijd met een per­so­nal trai­ner trai­nen en zo bij­zon­der effec­tie­ve trai­nings­re­sul­ta­ten behalen.


Cari­na Dwo­rak
Eige­naar, Mrs. Spor­ty Wien


Het past per­fect bij ons milon con­cept. Snel, effi­ci­ënt en vei­lig, je krijgt steeds feed­back van het sys­teem en de coa­ches. Voor ons een logi­sche keu­ze en vol­gen­de stap.”

Inge­borg Modde

Eige­naar, Sweat Health Center


Met Pix­for­man­ce bie­den we een breed aan­bod func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen waar onze trai­ners de leden extra mee kun­nen uit­da­gen. Daar­naast kun­nen de oefe­nin­gen ook zon­der trai­ner op ver­ant­woor­de wij­ze uit­ge­voerd wor­den.”

Mar­tijn Van Der Pijl

Eige­naar, SlimBezig!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!