• en
 • de
 • nl

wij maken uw team

gezon­der, Beter, efficiEnter

Uw vir­tu­e­le per­so­nal trai­ner bin­nen hand­be­reik: SECUREX in samen­wer­king met Pix­for­man­ce voor een bete­re bedrijfsfitness.

UW SUCCESONZE MISSIE

Securex biedt u in samen­wer­king met Pix­for­man­ce  inno­va­tie­ve oplos­sin­gen voor een effi­ci­ën­te bedrijfs­fit­ness – indi­vi­du­eel voor elke mede­wer­ker. Securex Group biedt inter­na­ti­o­na­le exper­ti­se van wel­zijn & pre­ven­tie tot pay­roll, lei­der­schap, loop­baan­ont­wik­ke­ling en ver­ze­ke­rin­gen. De Securex Group is aan­we­zig in 5 Euro­pe­se lan­den met meer dan 1700 experts en com­bi­neert talent en exper­ti­se om uw pro­ject te onder­steu­nen, van start tot groei.

Pix­for­man­ce is toon­aan­ge­vend in het ont­wer­pen van digi­ta­le func­ti­o­ne­le beweeg­con­cep­ten in de fit­ness- en gezond­heids­in­du­strie. Met zijn pro­fes­si­o­ne­le appa­raat­op­los­sin­gen, gepa­ten­teer­de soft­wa­re, een onli­ne net­werk­plat­form en een app cre­ëert Pix­for­man­ce inno­va­tie­ve trai­nings- en therapienormen.

 WAAROM PIXFORMANCE?

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on is een digi­taal sport­toe­stel dat werd ont­wik­keld door experts uit de weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness voor func­ti­o­ne­le trai­ning. Op het inter­ac­tie­ve scherm wordt de werk­ne­mer de voor hem gese­lec­teer­de oefe­nin­gen getoond en hoeft hij deze alleen nog maar te vol­gen. Een in het appa­raat geïn­te­greer­de came­ra regi­streert 26 gewrichts­pun­ten, ana­ly­seert de bewe­gin­gen en geeft geper­so­na­li­seer­de feed­back in real time. Het voor­deel: de feed­back func­tie in real time maakt het voor mede­wer­kers moge­lijk om de trai­ning onder bege­lei­ding af te ron­den – zelfs zon­der dat er een trai­ner aan­we­zig is. Dit maakt de trai­ning nog effectiever. 

Spor­ters /​ Jaar

Wor­kouts /​ Jaar

Lan­den

Visie

 Per­soon­lij­ke Vir­tu­e­le Training

Het Pix­for­man­ce sta­ti­on zorgt voor een con­ti­nue bege­lei­ding van de nauw­keu­rig­heid, het tem­po en de pre­ci­sie van de uit­voe­ring van een oefe­ning en biedt daar­mee veel zeker­heid voor een func­ti­o­ne­le trai­ning – zoals bij een per­so­nal trainer. 

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De spor­ter stelt zich voor aan het Pix­for­man­ce Sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd. 

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 26 gewrichts­pun­ten van de spor­ter en ana­ly­seert de bewegingen. 

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als bij een trainer. 

AFGESTEMD OP UW DOELSTELLINGEN

De meer­der­heid van de werk­ne­mers wil graag sport­fa­ci­li­tei­ten van hun werk­ge­ver. Securex biedt in samen­wer­king met Pix­for­man­ce een func­ti­o­neel trai­nings­con­cept voor bedrijfs­fit­ness met veel voor­de­len ten opzich­te van con­ven­ti­o­ne­le BGM-trainingen. 
P

Belas­ting­af­trek­baar­heid

Bedrijfs­fit­ness wordt onder­steund door belas­tin­gen. Een bedrijf kan per werk­ne­mer en per jaar inves­te­ren in maat­re­ge­len vrij van loonbelasting.

Werk­ne­mers­be­houd

In tij­den van een tekort aan geschool­de werk­ne­mers en een hoog fluc­tu­a­tie­per­cen­ta­ge in veel indu­strie­ën is een modern fit­ness­aan­bod een instru­ment om werk­ne­mers op lan­ge ter­mijn te behouden. 
k

Employ­er branding

Een inno­va­tief sport­con­cept met Pix­for­man­ce heeft niet alleen een posi­tief effect op werk­ne­mers, maar ook op de aan­trek­ke­lijk­heid van de werk­ge­ver en daar­mee op poten­ti­ë­le werknemers. 

Min­der ziek­te­ver­zuim & kosten 

Mede­wer­kers die actief zijn in de sport mis­sen gemid­deld 2 tot 6 dagen min­der per jaar. Bedrij­ven ver­la­gen de kos­ten voor de gezond­heids­zorg met Pixformance.

1

Meer flexi­bi­li­teit & training

Het com­pu­ter­on­der­steun­de Pix­for­man­ce trai­ning con­cept maakt het moge­lijk om meer­de­re mede­wer­kers tege­lij­ker­tijd en zon­der trai­ner te ondersteunen. 

Geen admi­ni­stra­tie & groot effect

Op het onli­ne plat­form kun­nen mede­wer­kers zelf­stan­dig indi­vi­du­e­le trai­nings­plan­nen samen­stel­len uit meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefeningen. 

Trai­nings­con­cept

Wij bie­den oplos­sin­gen voor bedrij­ven in ver­schil­len­de situ­a­ties.  Samen met u wer­ken wij een con­cept uit dat aan­sluit bij uw wen­sen en eisen en dat pre­cies is afge­stemd op uw behoeften. 

01 INDIVIDUELE TRAINING

Met een Pix­for­man­ce sta­ti­on kun­nen mede­wer­kers te allen tij­de pro­fi­te­ren van een per­soon­lij­ke trai­nings­ses­sie op maat met een vir­tu­e­le trainer.

TRAININGSCONCEPT

TUSSENDOOR Het Pix­for­man­ce sta­ti­on wordt flexi­bel in de kan­to­ren opge­steld met een voor­af geïn­stal­leerd trai­nings­pro­gram­ma. Dit maakt het ook moge­lijk om – zon­der trai­ner – tus­sen­door te trai­nen in kan­toor­kle­ding. INTENSIEF De spor­ter krijgt een Pix­for­man­ce trai­ning op maat van een trai­ner en maakt ken­nis met de trai­ning met Pix­for­man­ce. Het sta­ti­on wordt door de mede­wer­ker gere­ser­veerd via een boe­kingstool voor het tijd­ven­ster. De trai­ner con­tro­leert de trai­nings­re­sul­ta­ten regel­ma­tig (onge­veer een­maal per maand) op het onli­ne plat­form en past de trai­ning in per­soon­lij­ke gesprek­ken aan de trai­nings­ont­wik­ke­ling aan. 

DETAILS

Als 1:1‑trainingsapparaat voor de afde­ling of als aan­vul­ling op de bestaan­de trai­nings­ap­pa­ra­tuur in uw bedrijf

 • Beno­dig­de ruim­te: 9 m²
 • Gewicht: 100 kg, ver­plaats­baar door mid­del van wie­len
  Beno­digd: Stroom- en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WLAN)
 • Acces­soi­res: Voor de mees­te oefe­nin­gen zijn klei­ne acces­soi­res beno­digd (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal en elas­ti­sche banden)
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code waar­mee de gebrui­ker in kan log­gen op het toe­stel. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes voor het gebruik van het station
VOORDELEN
 • Breng gezon­de inno­va­tie in uw kantoor
 • Kan ook in klei­ne­re kan­to­ren wor­den geïntegreerd
 • De feed­back­func­tie stelt mede­wer­kers in staat om een bege­lei­de trai­ning af te ron­den – er is dus geen trai­ner benodigd
 • Elke werk­ne­mer heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trainingsprogramma 

02 CIRKELTRAINING

Al van­af de instal­la­tie van 3 Pix­for­man­ce sta­ti­ons is cir­cuit­trai­ning moge­lijk voor klei­ne groe­pen zoals in de sport- en fitnessruimte.

TRAININGSCONCEPT

INTENSIEFDe spor­ter krijgt een Pix­for­man­ce trai­ning op maat van een trai­ner en maakt ken­nis met de trai­ning met Pix­for­man­ce. Het sta­ti­on wordt door de mede­wer­ker gere­ser­veerd via een boe­kingstool voor het tijd­ven­ster. De trai­ner con­tro­leert de trai­nings­re­sul­ta­ten regel­ma­tig (onge­veer een­maal per maand) op het onli­ne plat­form en past de trai­ning in per­soon­lij­ke gesprek­ken aan de trai­nings­ont­wik­ke­ling aan.

TRAINEN IN GROEPENmet 3 Pix­for­man­ce sta­ti­ons en 3 tus­sen­sta­ti­ons (bijv. mat, step­per) is een vir­tu­eel bege­lei­de groeps­trai­ning met 6 per­so­nen en even­tu­eel een per­so­nal trai­ner al mogelijk.

DETAILS

Als 1:1‑trainingsapparaat voor de afde­ling of als aan­vul­ling op de bestaan­de trai­nings­ap­pa­ra­tuur in uw bedrijf

 • Beno­dig­de ruim­te: 9 m²
 • Gewicht: 100 kg, ver­plaats­baar door mid­del van wie­len
  Beno­digd: Stroom- en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WLAN)
 • Acces­soi­res: Voor de mees­te oefe­nin­gen zijn klei­ne acces­soi­res beno­digd (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal en elas­ti­sche banden)
 • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code waar­mee de gebrui­ker in kan log­gen op het toe­stel. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes voor het gebruik van het station
VOORDELEN
 • Breng gezon­de inno­va­tie in uw kantoor
 • Team­buil­ding door samen te trainen
 • Indi­vi­du­e­le onder­steu­ning en oplei­dings­plan­nen op maat, ook in groepsverband

BETERE PRESTATIES DANKZIJ FUNCTIONELE TRAINING

Door mid­del van real-time feed­back kun­nen mede­wer­kers hun coör­di­na­tie, kracht, con­di­tie en mobi­li­teit met de vir­tu­e­le trai­ner ver­be­te­ren en het hele lichaam bij­zon­der effec­tief trai­nen. Dit bevor­dert de pro­duc­ti­vi­teit en concentratie. 

Min­der stress & meer flexibiliteit

Te veel ver­ga­de­rin­gen en te wei­nig tijd? Mede­wer­kers pro­fi­te­ren van de moge­lijk­heid om vei­lig, flexi­bel en indi­vi­du­eel te trai­nen – ook zon­der toezicht. 
>

Meer team­spi­rit, moti­va­tie & plezier

Groeps­trai­ning ver­hoogt voor­al de moti­va­tie en de gemeen­schaps­zin, bevor­dert de gezond­heid, de pres­ta­ties en de tevre­den­heid van de medewerkers. 
f

Het sys­teem houdt de voort­gang bij

In een paar een­vou­di­ge stap­pen kun­nen trai­nin­gen op maat wor­den gemaakt en kan de voort­gang wor­den gevolgd  voor elk fit­ness­ni­veau en leeftijd.

Invi­du­e­le oplos­sin­gen

Met onze pro­duc­ten en onze ser­vi­ce bege­lei­den wij u van­af de intro­duc­tie, over de com­mu­ni­ca­tie, tot en met de acti­ve­ring van de mede­wer­kers, om het suc­ces van uw onder­ne­ming op lan­ge ter­mijn vei­lig te stellen.

PERSOONLIJK ADVIES EN TRAINING

Wij ont­wer­pen een vol­le­dig indi­vi­du­eel trai­nings­con­cept voor uw bedrijf vol­gens uw wen­sen en behoef­ten. Van de plan­ning van de ruim­tes, over de instal­la­tie van de beno­dig­de appa­ra­tuur, tot de opti­ma­le con­tro­le over de oplei­ding en hulp­mid­de­len voor de moti­va­tie van de mede­wer­kers. Met een Pix­for­man­ce intro­duc­tie­cur­sus krij­gen u en uw hele team ook een uit­ge­brei­de intro­duc­tie tot de intu­ï­tie­ve func­ti­o­na­li­teit van het Pix­for­man­ce sta­ti­on & het Pix­for­man­ce onli­ne platform.

HARD- EN SOFTWARE ONDERSTEUNING
Bij hard­wa­re­pro­ble­men (came­ra, sen­sor, com­pu­ter of scherm) stel­len wij u de onder­de­len gra­tis ter beschik­king en stu­ren deze direct per expres­vracht naar u op. Ook in geval van soft­wa­re pro­ble­men staat ons sup­port team altijd tele­fo­nisch voor u klaar. Auto­ma­ti­sche upda­tes voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on, nieu­we wor­kouts, maar ook upda­tes op het onli­ne plat­form maken deel uit van onze ser­vi­ce en zijn gra­tis voor u beschikbaar. 
MARKETINGONDERSTEUNING EN COMMUNIKATIE
Wij advi­se­ren u en imple­men­te­ren indi­vi­du­e­le mar­ke­ting­maat­re­ge­len voor u. In onze Pix­for­man­ce Brand­sto­re krijgt u toe­gang tot ons recla­me­ma­te­ri­aal. Daar­naast bie­den wij u uit­ge­breid communicatie‑, beeld- en video­ma­te­ri­aal. Veel docu­men­ten zijn gra­tis te down­lo­a­den en kun­nen bin­nen de gebruiks­voor­waar­den van Pix­for­man­ce Sports GmbH wor­den gebruikt. Praat met ons! 
INDIVIDUELE PRODUCTOPLOSSINGEN
Wilt u een spe­ci­aal trai­nings­con­cept of uw eigen oefe­nin­gen? Op ver­zoek maken wij graag indi­vi­du­e­le trai­nings­vi­deo’s om de per­soon­lij­ke rela­tie tus­sen de onder­ne­ming en haar mede­wer­kers ver­der te onder­steu­nen. Met onze mobie­le afde­ling onder­steu­nen wij u ook graag bij het orga­ni­se­ren van een gezond­heids­dag. Praat met ons! 
FINANCIERING: HUUR OF AANKOOP
Of het nu gaat om aan­koop of lea­sing, u kunt de finan­cie­ring indi­vi­du­eel rege­len. Wij advi­se­ren en onder­steu­nen u van­af het begin en vin­den de juis­te oplos­sing voor uw bedrijf. 

laat mijadvi­se­ren!

HERMAN BAKKER

T: +31 6 81 31 33 59

E: hbakker@pixformance.com

www​.pix​for​man​ce​.com