Het 360° Pix­for­man­ce Concept

Pro­fes­si­o­ne­le fysi­o­the­ra­peu­ti­sche appa­ra­ten en fit­ness­ap­pa­ra­tuur, een gepa­ten­teer­de soft­wa­re, een vol­le­dig aan­ge­slo­ten Onli­ne Plat­form en een App. Dank­zij een ver­hoog­de per­so­na­li­sa­tie, duur­za­me tech­no­lo­gie­ën en een tijd­loos design, stel­len wij inno­va­tie­ve trai­nings- en the­ra­pie­nor­men vast. Wij wer­ken met de gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce soft­wa­re, ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Hier­mee wil­len wij de meest effi­ci­ën­te func­ti­o­ne­le trai­ning aan­bie­den op elk fit­ness­ni­veau met trai­nings­in­struc­ties en live feed­back van een vir­tu­e­le trainer.

01

Pix­for­man­ce Station

Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce Sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Met onze inno­va­tie­ve soft­wa­re meet het toe­stel het lichaam van elke gebrui­ker in enke­le secon­den op basis van 25 gewrichts­pun­ten. Het ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van bewe­gin­gen en geeft live digi­ta­le feed­back, wat een effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt. Met ca. 200 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kan het sta­ti­on wor­den gebruikt voor indi­vi­du­e­le trai­ning en circuittraining.

01

Pix­for­man­ce Station

Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce Sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Met onze inno­va­tie­ve soft­wa­re meet het toe­stel het lichaam van elke gebrui­ker in enke­le secon­den op basis van 25 gewrichts­pun­ten. Het ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van bewe­gin­gen en geeft live digi­ta­le feed­back, wat een effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt. Met ca. 200 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kan het sta­ti­on wor­den gebruikt voor indi­vi­du­e­le trai­ning en circuittraining.

02

Pix­for­man­ce Onli­ne Platform

 

Het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form slaat alle trai­nings­ge­ge­vens van cur­sis­ten en pati­ën­ten op. Dit biedt zowel onze zaken­part­ners als de cur­sis­ten de moge­lijk­heid om op elk moment de voort­gang van de trai­ning te vol­gen en de trai­ning te opti­ma­li­se­ren op basis van fei­ten. U heeft toe­gang tot de oefen­ca­ta­lo­gus met ca. 200 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen, waar­uit u met slechts enke­le muis­klik­ken uw eigen trai­nin­gen en trai­nings­plan­nen kunt samen­stel­len, deze nauw­keu­rig kunt vol­gen en boven­dien kunt optimaliseren.

02

Pix­for­man­ce Onli­ne Platform

 

Het Pix­for­man­ce Onli­ne Plat­form slaat alle trai­nings­ge­ge­vens van cur­sis­ten en pati­ën­ten op. Dit biedt zowel onze zaken­part­ners als de cur­sis­ten de moge­lijk­heid om op elk moment de voort­gang van de trai­ning te vol­gen en de trai­ning te opti­ma­li­se­ren op basis van fei­ten. U heeft toe­gang tot de oefen­ca­ta­lo­gus met ca. 200 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen, waar­uit u met slechts enke­le muis­klik­ken uw eigen trai­nin­gen en trai­nings­plan­nen kunt samen­stel­len, deze nauw­keu­rig kunt vol­gen en boven­dien kunt optimaliseren.

03

Pix­for­man­ce App

 

De Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Voor spor­ters, bie­den wij niet alleen een loca­tie-onaf­han­ke­lij­ke 360 gra­den Pix­for­man­ce trai­ning maar ook tal­rij­ke func­ties om de gezond­heid en con­di­tie te ver­be­te­ren. Op ver­zoek kun­nen wij voor onze zaken­part­ners een indi­vi­du­e­le digi­ta­le fit­nesswe­reld in de vorm van een apar­te app ontwerpen.

03

Pix­for­man­ce App

De Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Voor spor­ters, bie­den wij niet alleen een loca­tie-onaf­han­ke­lij­ke 360 gra­den Pix­for­man­ce trai­ning maar ook tal­rij­ke func­ties om de gezond­heid en con­di­tie te ver­be­te­ren. Op ver­zoek kun­nen wij voor onze zaken­part­ners een indi­vi­du­e­le digi­ta­le fit­nesswe­reld in de vorm van een apar­te app ontwerpen.

Ons doel was niet alleen het maken van een fit­ness­ap­pa­raat. We wil­den een nieuw con­cept ont­wik­ke­len dat een func­ti­o­ne­le trai­ning van hoge kwa­li­teit toe­gan­ke­lijk, effec­tief en vei­lig zou maken voor ieder­een. Ont­dek nu onze oplos­sin­gen voor uw branche!”

Vale­rie Bures-Bön­ström, CEO

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!