• en
  • de
  • nl

Pro­duc­ten

Pro­duc­ten

01

Pix­for­man­ce sta­ti­on

Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Met onze inno­va­tie­ve soft­wa­re meet het toe­stel het lichaam van elke gebrui­ker in enke­le secon­den op basis van 26 gewrichts­pun­ten. Het ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van bewe­gin­gen en geeft live digi­ta­le feed­back, wat een effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt. Met meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kan het sta­ti­on wor­den gebruikt voor indi­vi­du­e­le trai­ning en cir­cuit­trai­ning.

01

Pix­for­man­ce sta­ti­on

Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Met onze inno­va­tie­ve soft­wa­re meet het toe­stel het lichaam van elke gebrui­ker in enke­le secon­den op basis van 26 gewrichts­pun­ten. Het ana­ly­seert nauw­keu­rig de uit­voe­ring van bewe­gin­gen en geeft live digi­ta­le feed­back, wat een effec­tie­ve en vei­li­ge func­ti­o­ne­le trai­ning moge­lijk maakt. Met meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen kan het sta­ti­on wor­den gebruikt voor indi­vi­du­e­le trai­ning en cir­cuit­trai­ning.

02

PixO­ne

Het vol­le­dig uit­ge­rus­te PixO­ne Pro­fit Cen­ter van 12 m² biedt star­ters en onder­ne­mers in de fit­nessbran­che een alles-in-één oplos­sing voor vir­tu­e­le trai­ning. U kan de trai­ning om het even wan­neer opstar­ten en zon­der extra onder­steu­ning dank­zij een geïn­te­greerd Pix­for­man­ce sta­ti­on. Bij­zon­der is dat PixO­ne vol­doen­de ruim­te biedt voor alle nodi­ge fit­ness­ap­pa­ra­tuur zoals hal­ters, ket­t­le­bells of gym­nas­tiek­bal­len. Met zijn moder­ne uit­stra­ling is PixO­ne flexi­bel in groot­te, uit­rus­ting en bran­ding. Daar­naast kun­nen uw eigen, geper­so­na­li­seer­de trai­nin­gen wor­den opge­no­men en geïm­por­teerd.

03

Pix­for­man­ce app

De Pix­for­man­ce app biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Voor spor­ters, bie­den wij niet alleen een loca­tie-onaf­han­ke­lij­ke 360 gra­den Pix­for­man­ce trai­ning maar ook tal­rij­ke func­ties om de gezond­heid en con­di­tie te ver­be­te­ren. Op ver­zoek kun­nen wij voor onze zaken­part­ners een indi­vi­du­e­le digi­ta­le fit­nesswe­reld in de vorm van een apar­te app ont­wer­pen.

03

Pix­for­man­ce app

De Pix­for­man­ce app biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Voor spor­ters, bie­den wij niet alleen een loca­tie-onaf­han­ke­lij­ke 360 gra­den Pix­for­man­ce trai­ning maar ook tal­rij­ke func­ties om de gezond­heid en con­di­tie te ver­be­te­ren. Op ver­zoek kun­nen wij voor onze zaken­part­ners een indi­vi­du­e­le digi­ta­le fit­nesswe­reld in de vorm van een apar­te app ont­wer­pen.

04

Pix­for­man­ce plat­form

Het Pix­for­man­ce onli­ne plat­form slaat alle trai­nings­ge­ge­vens van cur­sis­ten en pati­ën­ten op. Dit biedt zowel onze zaken­part­ners als de cur­sis­ten de moge­lijk­heid om op elk moment de voort­gang van de trai­ning te vol­gen en de trai­ning te opti­ma­li­se­ren op basis van fei­ten. U heeft toe­gang tot de oefen­ca­ta­lo­gus met meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen, waar­uit u met slechts enke­le muis­klik­ken uw eigen trai­nin­gen en trai­nings­plan­nen kunt samen­stel­len, deze nauw­keu­rig kunt vol­gen en boven­dien kunt opti­ma­li­se­ren.

05

Soft­wa­reo­p­los­sin­gen op maat

Uw visie – onze pas­sie. Sinds onze oprich­ting advi­se­ren wij onze klan­ten bij beslis­sin­gen over hun indi­vi­du­e­le soft­wa­re­be­hoef­ten en ont­wik­ke­len wij oplos­sin­gen voor spe­ci­fie­ke pro­ble­men, of het nu gaat om apps of plat­forms. Ons team van ont­wer­pers en ont­wik­ke­laars werkt nauw met u samen om de soft­wa­re in te vul­len vol­gens uw wen­sen. Of het nu gaat om zie­ken­hui­zen, fysi­o­the­ra­peu­ten of fit­ness­clubs, met behulp van uw huis­stijl ont­wer­pen wij uw indi­vi­du­e­le digi­ta­le trai­nings­op­los­sing.

05

Soft­wa­reo­p­los­sin­gen op maat

Uw visie – onze pas­sie. Sinds onze oprich­ting advi­se­ren wij onze klan­ten bij beslis­sin­gen over hun indi­vi­du­e­le soft­wa­re­be­hoef­ten en ont­wik­ke­len wij oplos­sin­gen voor spe­ci­fie­ke pro­ble­men, of het nu gaat om apps of plat­forms. Ons team van ont­wer­pers en ont­wik­ke­laars werkt nauw met u samen om de soft­wa­re in te vul­len vol­gens uw wen­sen. Of het nu gaat om zie­ken­hui­zen, fysi­o­the­ra­peu­ten of fit­ness­clubs, met behulp van uw huis­stijl ont­wer­pen wij uw indi­vi­du­e­le digi­ta­le trai­nings­op­los­sing.

BEDRIJFSOPLOSSINGEN

Ons doel was niet alleen het maken van een fit­ness­ap­pa­raat. We wil­den een nieuw con­cept ont­wik­ke­len dat een func­ti­o­ne­le trai­ning van hoge kwa­li­teit toe­gan­ke­lijk, effec­tief en vei­lig zou maken voor ieder­een”.

Vale­rie Bures-Bön­ström, CEO

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gra­tis!

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw vra­gen.

M
Nu vrij­blij­vend laten advi­se­ren

Her­man Bak­ker
+31 6 81 31 33 59
contact@pixformance.com

NU CONTACT OPNEMEN