FITNESS

FYSIOTHERAPIE

KLINIEK

BEDRIJFSFITNESS

ONDERNEMERS

Onder­ne­mers in the fit­nessbran­che

Meer per­soon­lij­ke trai­ning
zon­der extra personeel

Meer dan 300.000 tevre­den spor­ters heb­ben al bij­ge­dra­gen aan ons suc­ces­ver­haal. Open nu uw eigen pro­fit cen­ter en ervaar een com­pleet nieuw trai­nings­ge­voel met Pixformance.

Onder­ne­mers in
de fit­nessbran­che

Meer per­soon­lij­ke trai­ning
zon­der extra personeel

Meer dan 300.000 tevre­den spor­ters heb­ben al bij­ge­dra­gen aan ons suc­ces­ver­haal. Open nu uw eigen pro­fit cen­ter en ervaar een com­pleet nieuw trai­nings­ge­voel met Pixformance.

start nu

De trai­ning is zeer effec­tief als er een per­so­nal trai­ner bij betrok­ken is en biedt een belang­rij­ke toe­ge­voeg­de waar­de in de vorm van moti­va­tie en natuur­lijk per­soon­lij­ke onder­steu­ning voor de trainee.

Naast de bekroon­de en gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce soft­wa­re biedt een ren­da­be­le totaal­op­los­sing voor met name star­ters en zelf­stan­di­gen in de fitnessbranche.

 Capa­ci­tei­ten creëren

De in Pix­for­man­ce geïn­te­greer­de Pix­for­man­ce-soft­wa­re biedt con­ti­nue bege­lei­ding bij de nauw­keu­rig­heid, het tem­po en de pre­ci­sie van de uit­voe­ring van een oefe­ning en biedt vei­lig­heid voor een func­ti­o­ne­le training.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De cur­sist posi­ti­o­neert zich voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

 

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de cur­sist en ana­ly­seert de bewegingen.

 

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als bij een trainer.

Een­vou­di­ge oefeninstructies

De cur­sist posi­ti­o­neert zich voor het Pix­for­man­ce sta­ti­on en de uit te voe­ren oefe­ning wordt door een trai­ner op het scherm gedemonstreerd.

Nauw­keu­ri­ge bewegingsanalyse

Tij­dens de oefe­ning scant een came­ra met inge­bouw­de diep­te­sen­sor bin­nen enke­le secon­den 25 gewrichts­pun­ten van de cur­sist en ana­ly­seert de bewegingen.

Feed­back in real time

De vir­tu­e­le trai­ner geeft in real time feed­back. Dit zorgt ervoor dat de oefe­nin­gen cor­rect en vei­lig wor­den uit­ge­voerd – net als bij een trainer.

UW PROFIT CENTER

Naast 20 voor­ge­pro­gram­meer­de trai­nings­pro­gram­ma’s bevat Pix­for­man­ce een cata­lo­gus met ca. 200 oefe­nin­gen op het gebied van func­ti­o­ne­le trai­ning – voor het maken van een holis­tisch of indi­vi­du­eel trainingsplan.

Meer tijd voor per­soon­lij­ke supervisie

De real-time feed­back maakt de trai­ning onaf­han­ke­lijk en effec­tief en de trai­ner hoeft niet elke oefe­ning per­soon­lijk uit te voeren.

Meer trai­nees en omzet

Het com­pu­ter­on­der­steun­de trai­nings­con­cept maakt het moge­lijk om meer­de­re cur­sis­ten tege­lij­ker­tijd en zon­der trai­ner te begeleiden.

f

Effi­ci­ën­te ledenadministratie

Op het Onli­ne Plat­form wordt de trai­nings­voort­gang van elke cur­sist nauw­keu­rig gedo­cu­men­teerd voor een effi­ci­ën­te­re trainingsoptimalisatie.

l

Indi­vi­du­eel ontwerp

Heeft u visi­oe­nen? Wij rea­li­se­ren ze. Met zijn moder­ne en hoog­waar­di­ge uit­stra­ling is Pix­for­man­ce veel­zij­dig en flexi­bel in groot­te, opties en branding.

N

Onmid­del­lijk aan de slag

Met ca. 200 oefe­nin­gen en voor­ge­pro­gram­meer­de trai­nings­pro­gram­ma’s voor alle leef­tij­den en fit­ness­ni­veaus kun­nen gebrui­kers direct aan de slag.

I

Eigen trai­nings­vi­deo’s

Ver­me­nig­vul­dig jezelf! Pix­for­man­ce biedt u de moge­lijk­heid om uw eigen per­soon­lij­ke trai­nin­gen en func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen vast te leggen

Begin nu met succes

Het Pix­for­man­ce Sta­ti­on doet het werk van meer­de­re toe­stel­len op zeer wei­nig ruim­te. Ont­dek hoe het Pix­for­man­ce Con­cept in uw bedrijf kan passen.

Laat uw e‑mailadres ach­ter en laat u zich nu gra­tis door onze experts adviseren!

Open uw eigen pro­fit center

Pix­for­man­ce bevat alles wat u nodig heeft om suc­ces­vol van start te gaan. Pix­for­man­ce staat voor een veel­zij­dig en ruim­te­be­spa­rend trai­nings­con­cept met vol­doen­de ruim­te om uw visies te realiseren.

Meer ver­koop door meer per­soon­lij­ke trai­ning tegelijkertijd

De kern­waar­de van Pix­for­man­ce is de com­bi­na­tie van per­soon­lij­ke trai­ning en een inte­res­sant ver­dien­mo­del. Onge­veer 60 trai­nees kun­nen met één Pix­for­man­ce per maand trai­nen. Met een maan­de­lijk­se net­to ver­goe­ding van ca. 55€ /​ lid kunt u al reke­nen op 3.300€ extra net­to omzet en ca. 2.700€ winst per maand.

Met een gemid­del­de van 150 leden per club is dit al 8.100€ winst per maand. Over­tuig uzelf van de hoge winst­ge­vend­heid – door een omzet die snel en effi­ci­ën­te­re resour­ce plan­ning kan wor­den bereikt. Bin­nen enke­le maan­den kunt u meer extra omzet gene­re­ren dan de kos­ten van Pix­for­man­ce per jaar.

Duur­zaam suc­ces en con­ti­nue groei

Wilt u uw klan­ten behou­den met uw eigen trainingsvideo’s?

Met Pix­for­man­ce kunt u zich let­ter­lijk ver­me­nig­vul­di­gen en uw eigen video’s uplo­a­den naar het sys­teem. Daar­naast kun­nen in slechts enke­le minu­ten ca. 200 voor­ge­pro­gram­meer­de func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen en op maat gemaak­te trai­nings­plan­nen wor­den aan­ge­past aan de fit­ness­ni­veaus en doel­stel­lin­gen van de cur­sist. Of het nu fysiek fit of beperkt is: Pix­for­man­ce biedt ieder­een de juis­te trai­ning aan.

Lan­ge­re contractvoorwaarden

Stu­dies tonen aan dat zeld­za­me trai­nin­gen nauw ver­bon­den zijn met hoge beëin­di­gings­per­cen­ta­ges. Ter ver­ge­lij­king: leden die twee tot vier keer per week trai­nen, heb­ben de min­ste kans om te stop­pen. Klan­ten van Pix­for­man­ce kun­nen ook op elk gewenst moment van­uit huis op de com­pu­ter of via de app trainen.

Naast oefe­nin­gen met appa­ra­tuur biedt Pix­for­man­ce ook vol­doen­de oefe­nin­gen die zon­der spe­ci­a­le klei­ne appa­ra­ten kun­nen wor­den uit­ge­voerd: een ide­a­le oplos­sing voor klan­ten die bij­voor­beeld op vakan­tie zijn.

Gemo­ti­veer­de klan­ten door zicht­ba­re trainingsresultaten

Een van de belang­rijk­ste rede­nen waar­om leden hun sport­con­trac­ten opzeg­gen is omdat ze geen tast­ba­re resul­ta­ten zien en hun doe­len niet berei­ken. Pix­for­man­ce slaat alle trai­nings­re­sul­ta­ten digi­taal op in een wolk om de voort­gang van de trai­ning te allen tij­de bij te hou­den. U cre­ëert trans­pa­ran­tie en kunt de ont­wik­ke­ling van het vet­ge­hal­te, de spier­mas­sa en het gewicht van uw klan­ten gedu­ren­de een bepaal­de peri­o­de volgen.

Pro­duct details

Gebruikt als mini-boe­tiek­stu­dio con­cept voor onder­ne­mers in de fitnessbranche:

 

  • Beno­dig­de ruim­te: Cir­ca 9 m²
  • Gewicht: 65 kg
  • Came­ra: 2D Full HD
  • Com­pu­ter en scherm: Kan afzon­der­lijk wor­den in- en uitgeschakeld
  • Aan­raak­scherm: 49 inch touch-dis­play, stan­daard­oe­fe­nin­gen en trai­nings­pro­gram­ma’s direct selec­teer­baar via aanraking
  • Trai­nings­af­stand: Cir­ca 1,60 m tot 2,30 m van het station
  • Kader­voor­waar­den: Stroom­aan­slui­ting en inter­ne­t­aan­slui­ting (Ether­net, geen WIFI)
  • Uit­rus­ting: Veel oefe­nin­gen wor­den aan­ge­bo­den met appa­ra­tuur (bijv. klei­ne hal­ters, medi­cijn­bal­len, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­bal, gym­nas­tiek­band, stick, etc.). Een trai­ning zon­der klei­ne appa­ra­ten is mogelijk
  • Func­ti­o­na­li­teit: Een oefe­ning of trai­nings­pro­gram­ma wordt toe­ge­we­zen aan een QR-code. Wij bie­den u een onbe­perkt aan­tal QR-codes om het sta­ti­on te gebrui­ken. Iede­re gebrui­ker heeft de moge­lijk­heid om op elk moment te trai­nen met een voor­ge­pro­gram­meerd of een per­soon­lijk trai­nings­pro­gram­ma op een vrij­staand station

Het nieu­we ver­lan­gen naar training

Door mid­del van real-time feed­back kun­nen gebrui­kers met een per­so­nal trai­ner hun coör­di­na­tie, kracht, con­di­tie en mobi­li­teit ver­be­te­ren en het hele lichaam trai­nen in een apar­te trainingsruimte.

Betaal­ba­re per­soon­lij­ke training

Met lucra­tie­ve prij­zen kan de trai­nee vaker trai­nen – zelfs zon­der toezicht.

>

Snel­le­re trainingsresultaten

Effec­ti­vi­teit door snel­ler trai­nings­suc­ces en pre­cie­ze trai­nings­be­las­ting.

Vol­le­di­ge onder­steu­ning door een per­so­nal trainer

Exclu­si­vi­teit door 1:1 trai­ning onder toe­zicht, ook als de trai­ner niet per­soon­lijk aan­we­zig is.

VOLLEDIG VERBONDEN

 

Onder­weg? Geen pro­bleem. Onze Pix­for­man­ce App biedt toe­gang tot trai­nings­plan­nen, oefen­voort­gang en geschie­de­nis, waar en wan­neer dan ook. Trai­nees pro­fi­te­ren van de moge­lijk­heid om thuis te trai­nen en de voort­gang van hun trai­ning op elk gewenst moment te kun­nen vol­gen. Voor onze zake­lij­ke part­ners cre­ë­ren we een vol­le­dig geïn­di­vi­du­a­li­seer­de digi­ta­le 360° fit­nesswe­reld met behulp van een exclu­sie­ve app.

SYSTEMATISCH NAAR SUCCESS

Over­tuig uzelf van de hoge winst­ge­vend­heid door ver­koop die snel en effi­ci­ën­te­re resour­ce plan­ning kan wor­den bereikt. Met onze ser­vi­ce bege­lei­den wij u van­af de intro­duc­tie, over de com­mu­ni­ca­tie, tot en met de effec­tie­ve wer­ving van leden.

PERSOONLIJK ADVIES EN TRAINING

Uw per­soon­lij­ke con­sul­tant bege­leidt u op weg naar meer suc­ces en maakt u geschikt voor Pix­for­man­ce. Van de plan­ning van de ruim­tes, via de instal­la­tie van Pix­for­man­ce, tot de opti­ma­le con­tro­le over de trai­ning en de tools voor het wer­ven van leden.

HARDWARE- EN SOFTWARE-ONDERSTEUNING

Bij hard­wa­re­pro­ble­men (came­ra, sen­sor, com­pu­ter of scherm) stel­len wij u de onder­de­len gra­tis ter beschik­king. Ook in geval van soft­wa­re­pro­ble­men staat ons sup­port team altijd tele­fo­nisch voor u klaar.

Auto­ma­ti­sche upda­tes voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on, nieu­we wor­kouts, maar ook upda­tes op het Onli­ne Plat­form maken deel uit van onze ser­vi­ce en zijn gra­tis voor u beschikbaar.

MARKETING EN EFFECTIEVE LEDENWERVING

Wij advi­se­ren u en imple­men­te­ren indi­vi­du­e­le mar­ke­ting­maat­re­ge­len voor u. Veel docu­men­ten zijn gra­tis te down­lo­a­den en kun­nen bin­nen de gebruiks­voor­waar­den van Pix­for­man­ce Sports GmbH wor­den gebruikt.

EIGEN TRAININGSVIDEO’S

Wilt u zich ver­me­nig­vul­di­gen en uw eigen trai­nin­gen aan het sta­ti­on toevoegen?

Op ver­zoek maken wij graag indi­vi­du­e­le trai­nings­vi­deo’s om de per­soon­lij­ke band tus­sen u en de cur­sis­ten te onder­steu­nen en om van Pix­for­man­ce uw eigen per­soon­lij­ke trai­nings­con­cept te maken.

Neem con­tact met ons op!

FINANCERING

Of het nu gaat om aan­koop of lea­sing, u kunt de finan­cie­ring indi­vi­du­eel rege­len. Wij advi­se­ren en onder­steu­nen u van­af het begin.

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!