• en
  • de
  • nl

news­room

news­room

01

Body­Li­fe

Pun­ten sco­ren, dat moti­veert

2019

02

Body­Li­fe

Con­stant bege­lei­ding, dub­bel zo effec­tief

2018

03

Body­Li­fe

PixO­ne: com­pleet inge­rich­te trai­nings­box met kop­pe­ling naar pt

2018

04

Body­Li­fe

Warum kün­di­gen Stu­dio­mit­glie­der?

2018

05

Mär­ki­sche All­ge­mei­ne

Der vir­tu­el­le Per­so­nal Trai­ner

2018

06

Body­Li­fe

Pix­for­man­ce goes bou­ti­que

2018

07

Fit­ness News

Pix­for­man­ce tar­gets per­so­nal trai­ners

2018

08

Fit­ness Mana­ge­ment Inter­na­ti­o­nal

Erfolg­skon­zep­te

2018

09

Medi­cal Park qua­li­ty report

The­ra­pie 4.0: Always a step ahead

2017/​2018

10

Zeits­chrift für Phy­si­o­the­ra­peu­ten

Interak­ti­ves, funk­ti­o­nel­les Feed­back-Trai­ning

2015

11

MBG Ber­lin Bran­den­burg

Fünf-Ster­ne-Trai­ning

2015

12

Ber­li­ner Zei­tung

Das Fitpho­ne!

2015

13

Fit­ness News

Proxo­med stell­te auf der MEDICA 20104 gleich mehre­re Inno­va­ti­o­nen vor

2014

14

Tele­graaf

Inno­va­tie in fit­ness

2014

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Wij laten u zien hoe u uw prak­tijk of sport­school ONMIDDELLIJK naar het vol­gen­de niveau kunt bren­gen – en dit voor 100% gra­tis.

… zodat wij ook uw prak­tijk of stu­dio kun­nen hel­pen om meer ver­koop te rea­li­se­ren.

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Dit kunt u ver­wach­ten:

N

Ont­dek­ken hoe onze oplos­sin­gen uw prak­tijk /​ uw stu­dio kun­nen ver­be­te­ren!

N

Eer­lijk advies van ons team & geen ver­koop­ge­sprek – beloofd!

N

Uw pati­ën­ten & leden pro­fi­te­ren onmid­del­lijk van de nieu­we trai­ning!

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved