Hoge­re reten­tie met de Pix­for­man­ce Sta­ti­on

Sport­cen­trum Essink uit Eind­ho­ven is met Pix­for­man­ce gestart omdat zij nieu­we leden wil­den wer­ven en bestaan­de leden nog meer aan zich wil­den bin­den door een nieuw en inno­va­tief fit­ness appa­raat aan te bie­den.

€ 10,- extra kos­ten op het abon­ne­ments­geld

Het busi­ness­mo­del van Essink komt erop neer dat leden die met de Pix­for­man­ce Sta­ti­on trai­nen een bedrag van € 10, – boven­op het abon­ne­ments­geld moe­ten beta­len. De prijs kan ook voor elke cli­ënt afzon­der­lijk wor­den bere­kend, maar door de metho­de die Essink gebruikt, kun je extra winst gene­re­ren. Pix­for­man­ce heeft Essink gehol­pen bij het beha­len van hun doe­len door een Facebook mar­ke­ting  cam­pag­ne voor ze op te zet­ten met als doel het ver­krij­gen van kwa­li­ta­tie­ve leads.

1.7 × roi in 18 maan­den!

Sinds de start met Pix­for­man­ce is er een con­stan­te vraag van bestaan­de en nieu­we leden naar de Pix­for­man­ce Sta­ti­on geweest, waar­door Essink de lea­se kos­ten al na twee maan­den terug­ver­diend had en daar­na zorg­de het voor een gesta­ge inkom­sten­groei.

Figuur 1: Maan­de­lijk­se inkom­sten van Essink Sport­cen­trum op basis van de leden die met de Pix­for­man­ce Sta­ti­on trai­nen.