• en
  • de
  • nl

Jobs

Chro­nisch nieuws­gie­rig?
Goed, dat zijn wij ook.

Bij Pix­for­man­ce is diver­si­teit niet iets waar we het over heb­ben – het is wie we zijn.

Jobs

Chro­nisch nieuws­gie­rig?

Goed, dat zijn wij ook.

Bij Pix­for­man­ce is diver­si­teit niet iets waar we het over heb­ben – het is wie we zijn.

Als inno­va­tie­pi­o­niers zijn we altijd op zoek naar cre­a­tie­ve en zeer gemo­ti­veer­de men­sen met inte­res­san­te en uit­da­gen­de idee­ën, moe­di­ge per­spec­tie­ven en niet afla­ten­de nieuws­gie­rig­heid naar de toe­komst.

Wij bekij­ken het per­soon­lij­ke ver­le­den van elk indi­vi­du om onze gemeen­schap­pe­lij­ke toe­komst vorm te geven. Onze bedrijfs­cul­tuur draait om de voort­du­ren­de pro­fes­si­o­ne­le en per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van ieder indi­vi­du, ter­wijl we bij­dra­gen aan de ver­an­de­ring in een moder­ne wereld.

 

 

klaar om te gaan?

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Gra­tis Con­sul­ta­tie

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Wij laten u zien hoe u uw prak­tijk of sport­school ONMIDDELLIJK naar het vol­gen­de niveau kunt bren­gen – en dit voor 100% gra­tis.

… zodat wij ook uw prak­tijk of stu­dio kun­nen hel­pen om meer ver­koop te rea­li­se­ren.

Schrijf ons of bel ons op.

Ons team kijkt uit naar uw komst.

Dit kunt u ver­wach­ten:

N

Ont­dek­ken hoe onze oplos­sin­gen uw prak­tijk /​ uw stu­dio kun­nen ver­be­te­ren!

N

Eer­lijk advies van ons team & geen ver­koop­ge­sprek – beloofd!

N

Uw pati­ën­ten & leden pro­fi­te­ren onmid­del­lijk van de nieu­we trai­ning!

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved

© 2019 Pix­for­man­ce Sports GmbH – all rights reser­ved