• en
  • de
  • nl

FUNCTIONELE TRAINING
MET Pix­for­man­ce

Onze mis­sie is het cre­ë­ren van de bes­te tech­no­lo­gie voor digi­ta­le bewe­gings­ana­ly­se die men­sen naar een opti­ma­le con­di­tie en gezond­heid leidt.

FUNCTIONELE TRAINING
MET Pix­for­man­ce

Onze mis­sie is het cre­ë­ren van de bes­te tech­no­lo­gie voor digi­ta­le bewe­gings­ana­ly­se die men­sen naar een opti­ma­le con­di­tie en gezond­heid leidt.

Ons 360° Pix­for­man­ce Con­cept is een digi­ta­le en vol­le­dig gecon­nec­teer­de sport- en the­ra­pie­op­los­sing. Een vir­tu­e­le per­so­nal trai­ner of vir­tu­e­le the­ra­peut en een real-time cor­rec­tie op het scherm maken de trai­ning in het Pix­for­man­ce Sta­ti­on bij­zon­der vei­lig en effectief.

De Pix­for­man­ce-Trai­ning biedt vele voor­de­len voor u, uw bedrijf en uw mede­wer­kers, maar ook voor de gebrui­ker zelf.

vei­li­ge trai­ning met real­ti­me correctie

✓ De geïn­te­greer­de 2D Full-HD came­ra
regi­streert 25 gewrichts­pun­ten
en 9 sta­ti­sche punten

✓ Vir­tu­e­le per­so­nal trai­ner toont
de oefe­nin­gen op het scherm

✓ Tek­stu­e­le en visu­e­le feed­back
wordt op het scherm getoond

✓ Het gepa­ten­teer­de sta­ti­on geeft
geper­so­na­li­seer­de feed­back
tij­dens en na de oefeningen

TECHNOLOGIE EN FUNCTIONELE TRAINING GAAN HAND IN HAND

Wij wer­ken met de gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce soft­wa­re, ont­wik­keld door experts in weten­schap, tech­no­lo­gie, genees­kun­de en fit­ness. Hier­mee wil­len wij de meest effi­ci­ën­te func­ti­o­ne­le trai­ning aan­bie­den op elk fit­ness­ni­veau met trai­nings­in­struc­ties en live feed­back van een vir­tu­e­le trainer.

Spor­ters /​ Jaar

Wor­kouts /​ JAAR

func­ti­o­ne­le oefeningen

Spor­ters /​ Jaar

Wor­kouts /​ JAAR

func­ti­o­ne­le oefeningen

Reac­ties van klanten

»Pix­for­man­ce ver­vangt mij niet, maar helpt waar ik niet per­ma­nent aan­we­zig kan zijn. Als fysi­o­the­ra­pie­prak­tijk moet je ook voor­uit­den­ken en zien hoe je men­sen met een recept als vas­te klant kunt win­nen. Met Pix­for­man­ce zijn we erin geslaagd om bin­nen een jaar 240 klan­ten te winnen. «

Vol­ker Sutor, Eige­naar van de Fysi­o­the­ra­pie Cen­tra »Reha Rondell«

» Het mooie van Pix­for­man­ce is dat uw leden altijd met een per­so­nal trai­ner trai­nen en zo bij­zon­der effec­tie­ve trai­nings­re­sul­ta­ten behalen. «

Cari­na Dwo­rak, Eige­naar Mrs. Spor­ty in Wien

»We heb­ben bewust voor Pix­for­man­ce geko­zen omdat we de kans zagen en er zeker van waren dat onze inves­te­ring snel zou renderen. «

Kim Essink, Eige­naar Fit­ness­club Essink in Eindhoven

Gese­lec­teer­de part­ners die al ver­trou­wen op het inno­va­tie­ve Pix­for­man­ce Concept

BEDRIJFSOPLOSSINGEN

BEDRIJFS-
OPLOSSINGEN

Om uw digi­ta­le bedrijf­strans­for­ma­tie vorm te geven, bie­den wij u indi­vi­du­e­le oplos­sin­gen aan. Zo hel­pen wij u om uw bedrijf effi­ci­ën­ter en suc­ces­vol­ler maken in de fit­ness- en zorgsector.

Vei­lig en nauwkeurig

Dank­zij de digi­ta­le feed­back tij­dens de uit­voe­ring van oefe­nin­gen, is trai­nen met Pix­for­man­ce bij­zon­der effec­tief, vei­lig en mini­ma­li­seert het de risico’s op letsels.

Veel­zij­di­ge training

Wij bie­den ca. 200 ver­schil­len­de func­ti­o­ne­le indi­vi­du­e­le oefe­nin­gen en voor­ge­pro­gram­meer­de trai­nings­pro­gram­ma’s aan – zowel voor begin­ners als voor topsporters.

Van­zelf­spre­kend

Door de inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie en tijd­loos design van onze pro­duc­ten wordt een een­vou­di­ge en per­soon­lij­ke bedie­ning voor elke leef­tijds­groep en elk fit­ness­ni­veau mogelijk.

Geper­so­na­li­seerd

Trai­nings­pro­gram­ma’s kun­nen in een paar een­vou­di­ge stap­pen wor­den aan­ge­past aan de per­soon­lij­ke behoef­ten van de gebruiker.

Indi­vi­du­e­le trai­ning of cirkeltraining

Met de digi­ta­le feed­back­func­tie heb­ben trai­nees de moge­lijk­heid om alleen of in groep zon­der bege­lei­der te trainen.

Slim net­werk

Onze sorf­wa­re is gekop­peld aan een onli­ne plat­form en app waar­door u uw trai­nings­voort­gang digi­taal kan bekij­ken- op elk moment en waar dan ook.

Vei­lig en nauwkeurig

Dank­zij de digi­ta­le feed­back tij­dens de uit­voe­ring van oefe­nin­gen, is trai­nen met Pix­for­man­ce bij­zon­der effec­tief, vei­lig en mini­ma­li­seert het de risico’s op letsels.

Veel­zij­di­ge training

Wij bie­den ca. 200 ver­schil­len­de func­ti­o­ne­le indi­vi­du­e­le oefe­nin­gen en voor­ge­pro­gram­meer­de trainingsprogramma’s aan – zowel voor begin­ners als voor topsporters.

Van­zelf­spre­kend

Door de inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie en tijd­loos design van onze pro­duc­ten wordt een een­vou­di­ge en per­soon­lij­ke bedie­ning voor elke leef­tijds­groep en elk fit­ness­ni­veau mogelijk.

Geper­so­na­li­seerd

Trainingsprogramma’s kun­nen in een paar een­vou­di­ge stap­pen wor­den aan­ge­past aan de per­soon­lij­ke behoef­ten van de gebruiker.

Indi­vi­du­e­le trai­ning of cirkeltraining

Met de digi­ta­le feed­back­func­tie heb­ben trai­nees de moge­lijk­heid om alleen of in groep zon­der bege­lei­der te trainen.

Slim net­werk

Onze sorf­wa­re is gekop­peld aan een onli­ne plat­form en app waar­door u uw trai­nings­voort­gang digi­taal kan bekij­ken- op elk moment en waar dan ook.

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!