Func­ti­o­ne­le trai­ning met
het Pix­for­man­ce station

Waar­op moet er gelet wor­den bij het trai­nen met het Pix­for­man­ce Station?

Func­ti­o­ne­le
trai­ning met het Pix­for­man­ce station

Waar­op moet er gelet wor­den bij het trai­nen met het Pix­for­man­ce Station?

Is het Pix­for­man­ce Sta­ti­on geschikt voor mijn instelling?

Met meer als 300.000 spor­ters per jaar wordt Pix­for­man­ce al gebruikt in fit­ness­clubs, fysi­o­the­ra­pie prak­tij­ken en revalidatieklinieken.

Wij ont­wer­pen het juis­te gezond­heids­pro­gram­ma voor uw instel­ling vol­gens uw wen­sen en eisen – van de eer­ste plan­ning van de ruim­tes tot de instal­la­tie van de beno­dig­de appa­ra­tuur en het behoud van een opti­ma­le trainingscontrole.

Uw per­soon­lij­ke advi­seur bege­leidt u op uw reis naar suc­ces en maakt van Pix­for­man­ce de per­fec­te oplos­sing voor u.

Is het Pix­for­man­ce Sta­ti­on ont­wor­pen ter ver­van­ging van ech­te trainers?

Pix­for­man­ce is geen wed­strijd voor per­so­nal trai­ners of the­ra­peu­ten, maar eer­der een onder­steu­ning voor hen. Het biedt een effi­ci­ën­te en intel­li­gen­te manier om opti­maal te trai­nen en stelt u in staat om opti­ma­le leden­zorg te bieden.

Onze vir­tu­e­le trai­ner met live feed­back stelt de trai­nees in staat om zelf­stan­dig te trai­nen, zon­der men­se­lij­ke bege­lei­ding, zodat één per­so­nal trai­ner meer­de­re men­sen tege­lijk kan trai­nen. Toch kan een vir­tu­e­le trai­ner de per­soon­lij­ke aan­dacht en zorg van een men­se­lij­ke trai­ner niet vervangen.

Wat zijn de dimen­sies van een Pix­for­man­ce Station?

De dimen­sies zijn 128,5 cm x 76 cm x 50,0 cm.

Die Pixformance Station 2.0 ist 76 cm breit, 50 cm tief und 128,5 cm hoch.

Hoe­veel ruim­te heb ik nodig voor trai­ning op een Pix­for­man­ce Station?

De afstand tot het appa­raat bedraagt ca. 1,60 m tot 2,30 m van­af de gebrui­ker en 1,0 m tot 1,5 m naar elke kant.

Der Abstand zum Trainierenden von der Pixformance Station 2.0 sollte 1,60 - 2,30 m betragen. Zudem sollte zu jeder Seite 1,0 bis 1,5 m Platz sein.

Niet genoeg ruim­te in uw instel­ling? Wij kun­nen u een indi­vi­du­e­le oplos­sing op maat bieden.

Werkt het Pix­for­man­ce Sta­ti­on met Wifi?

Nee, voor het vol­le­di­ge gebruik van het Pix­for­man­ce sys­teem is een per­ma­nen­te ver­bin­ding van het sta­ti­on naar het inter­net via LAN-kabel vereist.

Wat zijn de loca­tie­voor­waar­den om een Pix­for­man­ce Sta­ti­on te gebruiken?

Het sta­ti­on kan alleen bin­nens­huis wor­den gebruikt.

Uw trai­nings­op­per­vlak moet geni­vel­leerd, niet-tril­lend en niet-reflec­te­rend zijn.

Om de came­ra opti­maal te laten wer­ken, ver­mijdt u direct zon­licht en fron­ta­le licht­in­val op de camera.

Is er onder­steu­ning voor hard- en soft­wa­re na aan­schaf van een Pix­for­man­ce Station?

Indien zich hard­wa­re­pro­ble­men voor­doen (came­ra, sen­sor, com­pu­ter of scherm), zul­len wij u de reser­ve­on­der­de­len ter beschik­king stel­len. Ook bij soft­wa­re­pro­ble­men staat ons sup­port team altijd tele­fo­nisch voor u klaar.

Auto­ma­ti­sche upda­tes voor het Pix­for­man­ce Sta­ti­on, nieu­we trai­nin­gen, maar ook upda­tes van het Pix­for­man­ce onli­ne plat­form beho­ren tot onze ser­vi­ce en zijn gra­tis voor u beschikbaar.

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek. Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!

GRATIS CONSULTATIE

Meer ver­koop met Pix­for­man­ce: Ver­wacht eer­lijk advies, zon­der ver­koops­ge­sprek.
Kom te weten hoe u uw prak­tijk of sport­school ond­mid­del­lijk kunt ber­be­te­ren – en dit voor 100% gratis!