• en
 • de
 • nl

Func­ti­o­ne­le trai­ning met
het Pix­for­man­ce sta­ti­on

Waar­op moet er gelet wor­den bij het trai­nen met het Pix­for­man­ce sta­ti­on?

Func­ti­o­ne­le
trai­ning met het Pix­for­man­ce sta­ti­on

Waar­op moet er gelet wor­den bij het trai­nen met het Pix­for­man­ce sta­ti­on?

Op wel­ke loca­tie moet het Pix­for­man­ce sta­ti­on wor­den gebruikt?
 • Gebruik het appa­raat alleen bin­nens­huis /​ in geslo­ten ruim­ten
 • Zorg ervoor dat de loca­tie schoon en droog is en dat de kabels en dra­den vei­lig en zon­der strui­ke­len wor­den geïn­stal­leerd
 • Kies een vlak­ke, niet-vibre­ren­de, niet-reflec­te­ren­de onder­grond voor de instal­la­tie van het sta­ti­on. Aan­be­ve­ling: Gebruik een over­span­nings­be­vei­li­ging
Aan wel­ke tech­ni­sche eisen moet wor­den vol­daan?
 • Voor het vol­le­di­ge gebruik van het Pix­for­man­ce sys­teem is een per­ma­nen­te ver­bin­ding van het sta­ti­on met het inter­net via een LAN-kabel ver­eist.
Aan wel­ke voor­waar­den moet, bij het gebruik van uw Pix­for­man­ce sta­ti­on, wor­den vol­daan?
 • Tem­pe­ra­tuur: niet min­der dan +10 gra­den Cel­si­us en niet meer dan +28 gra­den Cel­si­us.
 • Voch­tig­heid: tus­sen 30 en 75% – niet con­den­se­rend
 • Lucht­druk: tus­sen 700 en 1060 hPa
Hoe moet het Pix­for­man­ce sta­ti­on wor­den opge­steld?
 • Licht: Ver­mijd direct zon­licht en fron­ta­le licht­in­val op de came­ra. Selec­teer een gebied dat niet te fel ver­licht is
 • Mini­ma­le afstand: naar elke kant van het appa­raat 1,50 m
 • Sen­so­ren: Bij meer­de­re sta­ti­ons a.u.b. bij tegen­ge­stel­de appa­ra­ten ervoor zor­gen dat de opstel­ling wordt gecom­pen­seerd om sen­sorsto­ring te voor­ko­men
Hoe moet u het Pix­for­man­ce sta­ti­on gebrui­ken?
 • Scha­kel het appa­raat uit­slui­tend in en uit door op de knop op het ach­ter­pa­neel te druk­ken
 • Voor­kom onder­bre­king van de stroom­toe­voer door aan de stroom­ka­bel te trek­ken zon­der deze eerst uit te scha­ke­len
Waar­op moet u let­ten bij de ver­plaat­sing van het Pix­for­man­ce sta­ti­on?
 • Ver­mijd regel­ma­tig ver­plaat­sen van het sta­ti­on
 • Indien een ver­plaat­sing nood­za­ke­lijk is, gebruik dan de aan de onder­kant van het appa­raat geïn­te­greer­de rol­len (zie ook de infor­ma­tie in de gebruiks­aan­wij­zing) p. 12 f.
Hoe groot moet het trai­nings­ge­bied van het Pix­for­man­ce sta­ti­on zijn?
 • De afstand tot het appa­raat is ca. 2,30 m voor de gebrui­ker
Wat moet u nog meer in gedach­ten hou­den bij het trai­nen op het sta­ti­on?
 • Ver­mijd het dra­gen van sterk reflec­te­ren­de kle­ding tij­dens de trai­ning
 • Gelie­ve de gewrich­ten (zoals schou­ders, nek) niet te bedek­ken naast de nor­ma­le trai­nings­kle­dij
Gebruik van klei­ne appa­ra­ten
 • Plaats klei­ne appa­ra­ten bin­nen het bereik van de gebrui­ker, bij voor­keur bui­ten de detec­tie­hoek van de came­ra

Nog ver­de­re vra­gen?
Neem con­tact met ons op

Secu­ri­ty code*captcha