Bedankt voor uw inte­res­se in de ‘Pix­for­man­ce Fit­ness Insight’ – wij zijn blij de resul­ta­ten van ons onder­zoek over het effec­tie­ver bin­den van uw leden, met u te kun­nen delen!

Down­load nu gra­tis onze twee­de “Pix­for­man­ce Fit­ness Insight” en ont­dek hoe u uw leden, naast effec­tie­ver, ook lan­ger aan u kunt binden.

U bent geïn­te­res­seerd in het vin­den van de juis­te oplos­sing voor uw club om onno­dig en vroeg­tij­dig leden­ver­lies te beperken?

Ik neem zo spoe­dig moge­lijk con­tact met u op om samen te bespre­ken hoe wij kun­nen hel­pen uw bedrijf nog suc­ces­vol­ler te maken!

Her­man Bakker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Benelux

Her­man Bakker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Benelux

+31 6 81 31 33 59 

+31 6 81 31 33 59