• en
  • de
  • nl

Bedankt voor jouw inte­res­se in de ‘Pix­for­man­ce Fit­ness Insight’ – wij zijn blij de resul­ta­ten van ons onder­zoek over het effec­tie­ver bin­den van je leden, met je te kun­nen delen!

Down­load nu gra­tis onze twee­de “Pix­for­man­ce Fit­ness Insight” en ont­dek hoe jij je leden, naast effec­tie­ver, ook lan­ger aan je kunt bin­den.

Leer van de infor­ma­tie van meer dan 1.000 leden

✓ Op welk moment leden hun abon­ne­ment beëin­di­gen

✓ Wat de aan­lei­ding hier­van is

✓ Wat je eraan kunt doen

Je bent geïn­te­res­seerd in het vin­den van de juis­te oplos­sing voor jouw club om onno­dig en vroeg­tij­dig leden­ver­lies te beper­ken?

Ik neem zo spoe­dig moge­lijk con­tact met je op om samen te bespre­ken hoe wij kun­nen hel­pen jouw bedrijf nog suc­ces­vol­ler te maken!

Met spor­tie­ve groe­ten,

Her­man Bak­ker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Bene­lux

 

Tele­foon: +31 6 81 31 33 59 

E-mail: hbakker@pixformance.com