Bedankt voor uw inte­res­se in de Pix­for­man­ce Cirkel 

Klaar voor digi­ta­le func­ti­o­ne­le cirkeltraining?

Down­load nu gra­tis onze bro­chu­re en help uw klan­ten gestruc­tu­reerd hun doe­len te berei­ken met onze reten­tie ver­ho­gen­de soft­wa­re! De meest geva­ri­eer­de cir­kel­trai­ning op de markt zal daar­naast ook nieu­we doel­groe­pen bin­nen gaan bren­gen en uw ren­de­ment verhogen.

U bent geïn­te­res­seerd in het vin­den van de juis­te oplos­sing voor uw club om onno­dig en vroeg­tij­dig leden­ver­lies te beperken?

Ik neem zo spoe­dig moge­lijk con­tact met u op om samen te bespre­ken hoe wij kun­nen hel­pen uw bedrijf nog suc­ces­vol­ler te maken!

Her­man Bakker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Benelux

Her­man Bakker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Benelux

+31 6 81 31 33 59 

+31 6 81 31 33 59