• en
  • de
  • nl

VEILIG. EFFECTIEF. VEELZIJDIG.

Pix­for­man­ce Cir­keL

Neem con­tact met ons op

Tele­foon: +31 6 81 31 33 59

KLAAR VOOR DE FUNCTIONELE CIRKELTRAINING 4.0?

Een cir­cuit­con­cept intro­du­ce­ren in uw faci­li­teit? Waar wacht u nog op? Volg het voor­beeld van SWEAT Heal­th­cen­ter en Slim Bezig!, zij heb­ben geko­zen voor het func­ti­o­ne­le Pix­for­man­ce cir­kel­trai­ning con­cept naast hun bestaan­de suc­ces­vol­le Milon Cir­kels, waar­door ze meer vari­a­tie aan hun (poten­ti­ë­le) leden kun­nen aan­bie­den. Op zoek naar een bete­re reten­tie en nieu­we doel­groe­pen? Down­load onze bro­chu­re en laat u door ons vrij­blij­vend advi­se­ren!

De Pix­for­man­ce Cir­kel: de inno­va­tie­ve all-in-one oplos­sing voor fitnessstudio’s

  • Betaal­baar alter­na­tief voor de bestaan­de auto­ma­ti­sche cir­kel­con­cep­ten
  • 2e cir­kel aan­schaf­fen? Kies voor func­ti­o­neel en vari­a­tie vs. meer van het­zelf­de!
  • Digi­ta­le per­so­nal trai­ner, feed­back tij­dens en na de trai­ning
  • Indi­vi­du­eel pro­gram­ma per lid, geschikt voor alle leef­tij­den en doel­stel­lin­gen
  • Flexi­bel uit­breid­baar, gefa­seerd inves­te­ren op basis van leden­groei
  • Ruim 150 oefe­nin­gen per sta­ti­on en meer dan 20 voor­ge­pro­gram­meer­de trainingsprogramma’s
  • Reten­tie ver­ho­gend soft­wa­re­pak­ket
  • Finan­cie­ring via huur en lea­se behoort tot de moge­lijk­he­den

Voor indi­vi­du­e­le en groeps­trai­nin­gen

ELK INDIVIDUEEL STATION HEEFT OVER

150 oefe­nin­gen

Pix­for­man­ce bevat meer dan 150 vir­tu­eel bege­lei­de func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen per sta­ti­on en daar­mee cre­ëer je in een hand­om­draai een gro­te ver­schei­den­heid aan trainingsprogramma’s: afhan­ke­lijk van fit­ness­ni­veau en trai­nings­doel.

Wel­ke van uw appa­ra­tuur kan dat ook?

256.145

SPORTERS PER JAAR

UNIEK CIRKELTRAINING CONCEPT

Help uw klan­ten gestruc­tu­reerd hun doe­len te berei­ken met onze reten­tie ver­ho­gen­de soft­wa­re! De meest geva­ri­eer­de cir­kel­trai­ning op de markt zal daar­naast ook nieu­we doel­groe­pen bin­nen gaan bren­gen en uw ren­de­ment ver­ho­gen.

De Pix­for­man­ce Cir­kel is een revo­lu­tie op het gebied van func­ti­o­ne­le cir­cuit­trai­ning. Het gepa­ten­teer­de Pix­for­man­ce sta­ti­on is een vrij­staand, digi­taal sport­toe­stel ont­wik­keld door experts op het gebied van weten­schap, tech­no­lo­gie en fit­ness. Dank­zij inno­va­tie­ve soft­wa­re op basis van 26 gewrichts­pun­ten meet het Pix­for­man­ce sta­ti­on het lichaam van elke gebrui­ker bin­nen enke­le secon­den. Hier­mee ana­ly­seert het nauw­keu­rig de uit­voe­ring van de bewe­ging en geeft het real time digi­ta­le feed­back – wat een bij­zon­der effec­tie­ve en vei­li­ge trai­ning moge­lijk maakt – indi­vi­du­eel maar ook in een groep.

REALTIME CORRECTIE

Func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen

Wor­kouts per jaar

LANDEN

Pix­for­man­ce sta­ti­on

Met zijn gepa­ten­teer­de soft­wa­re biedt het Pix­for­man­ce sta­ti­on con­ti­nue bege­lei­ding met betrek­king tot de nauw­keu­rig­heid, snel­heid en pre­ci­sie van de uit­voe­ring van een trai­ning en biedt zo veel zeker­heid voor een func­ti­o­ne­le trai­ning: indi­vi­du­eel – zoals bij een per­so­nal trai­ner.

Pix­for­man­ce in een cir­kel

Cir­cuit­trai­ning voor klei­ne groe­pen van 6 per­so­nen of meer is moge­lijk van­af 3 Pix­for­man­ce sta­ti­ons.
Het voor­deel: dank­zij de gepa­ten­teer­de soft­wa­re kun­nen meer­de­re spor­ters tege­lij­ker­tijd en zon­der extra per­so­neels­kos­ten wor­den ver­zorgd.

Func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen

Wor­kouts per jaar

LANDEN

Meer afwis­se­ling

U wilt enthou­si­as­te leden en meer omzet? Met het effi­ci­ën­te cir­kel­con­cept van Pix­for­man­ce kunt u bei­de berei­ken. Inte­greer de Pix­for­man­ce Cir­kel met zijn inno­va­tie­ve func­ties, exclu­sief design en intu­ï­tie­ve bedie­ning op een speel­se manier in uw trai­ningsom­ge­ving.

Opti­ma­li­seer uw leden­be­houd

Goed ver­zorgd

Pix­for­man­ce biedt de oplos­sing voor de meest voor­ko­men­de pro­ble­men in uw fit­ness­club. Met onze ser­vi­ce bege­lei­den wij u van­af de intro­duc­tie, over de com­mu­ni­ca­tie tot en met de wer­ving van leden.

VOLLEDIG GENETWERKT

Vol­le­dig genet­werk­te pro­fes­si­o­ne­le cir­cuit­trai­ning, intel­li­gen­te soft­wa­re onli­ne plat­form en een app. Met ons all-in-one con­cept geniet u van alle hulp­mid­de­len om de onder­steu­nings­struc­tu­ren, trai­nings­re­sul­ta­ten en leden­be­houd stap voor stap te ver­be­te­ren en knel­pun­ten op te los­sen.

Flexi­bel. Schaal­baar.

Het ver­schil tus­sen de Pix­for­man­ce Cir­kel en con­ven­ti­o­ne­le cir­cuit­con­cep­ten ligt onder meer in het feit dat het sys­teem lou­ter func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen bevat vs. de geï­so­leer­de spier­trai­ning van de beken­de auto­ma­ti­sche cir­kel­va­ri­an­ten. Pix­for­man­ce biedt meer dan 150 func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen aan die hel­pen bij het ver­be­te­ren van het dage­lijks func­ti­o­ne­ren van het tota­le lichaam. Met Pix­for­man­ce wordt je fit­ter, ster­ker en gezon­der door uit­ge­ba­lan­ceer­de geva­ri­eer­de trainingsprogramma’s en help je boven­dien bles­su­res te voor­ko­men.

KLANTENSTEMMEN

MEER LEDEN DIE BLIJVEN


Ervaar nu hoe Esther Van Der Land, eige­naar van bou­ti­que stu­dio “Fem­me­Fit”, dank­zij Pix­for­man­ce haar fit­ness­stu­dio met suc­ces heeft omge­bouwd.


Het past per­fect bij ons milon con­cept. Snel, effi­ci­ënt en vei­lig, je krijgt steeds feed­back van het sys­teem en de coa­ches. Voor ons een logi­sche keu­ze en vol­gen­de stap.”

Inge­borg Mod­de

Eige­naar, Sweat Health Cen­ter


“Met 550 leden op onze Milon Cir­kel zoch­ten we naar een uit­brei­ding die uniek is in Veld­ho­ven en die het niveau van de Milon trai­ning eve­naart. Met Pix­for­man­ce bie­den we een breed aan­bod func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen waar onze trai­ners de leden extra mee kun­nen uit­da­gen. Daar­naast kun­nen de oefe­nin­gen ook zon­der trai­ner op ver­ant­woor­de wij­ze uit­ge­voerd wor­den.”

Mar­tijn Van Der Pijl

Eige­naar, Slim­Be­zig!

VEILIG. EFFECTIEF. VEELZIJDIG.

cir­kel

Trai­ning

Pix­for­man­ce

    

www​.pix​for​man​ce​.com

Laat mij u het Pix­for­man­ce cir­kel­con­cept per­soon­lijk voor­stel­len!

Her­man Bak­ker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Bene­lux

T: +31 6 81 31 33 59

E: hbakker@pixformance.com

VEILIG. EFFECTIEF. VEELZIJDIG.

cir­kel Trai­ning

Laat mij u het Pix­for­man­ce cir­kel­con­cept per­soon­lijk voor­stel­len!

Her­man Bak­ker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Bene­lux

T: +31 6 81 31 33 59

E: hbakker@pixformance.com