Klaar voor digi­ta­le func­ti­o­ne­le cir­kel­trai­ning in uw fit­ness­stu­dio?

Bied uw leden een effec­tie­ve en geper­so­na­li­seer­de cir­cuit­trai­ning onder vir­tu­e­le bege­lei­ding aan met Pix­for­man­ce. Waar wacht u nog op? Volg het voor­beeld van SWEAT Heal­th­cen­ter en Slim Bezig!, zij heb­ben geko­zen voor het Pix­for­man­ce cir­kel­trai­ning con­cept naast hun bestaan­de Milon Cir­kels.

De inno­va­tie­ve all-in-one oplos­sing voor fitnessstudio’s

+ + + Reeds van­af 199 € per maand+ + +

Van­af 199 € per maand

Meer leden en meer omzet zon­der extra per­so­neels­kos­ten

Finan­cie­ring via huur en lea­se

Effi­ci­ën­te leden­ad­mi­ni­stra­tie via ons onli­ne plat­form

Uw fit­ness­ap­pa­ra­ten met digi­ta­le cor­rec­tie in real time

Het gepa­ten­teer­de cir­kel­trai­ning sta­ti­on biedt een bij­zon­der vei­li­ge en effec­tie­ve func­ti­o­ne­le trai­ning met con­ti­nue digi­ta­le bege­lei­ding van de nauw­keu­rig­heid, snel­heid en pre­ci­sie van een trai­ning – net als een per­so­nal trai­ner.

Cir­cuit­trai­ning voor klei­ne groe­pen van 6 per­so­nen of meer is moge­lijk van­af 3 Pix­for­man­ce sta­ti­ons.

Ruim 150 oefe­nin­gen per sta­ti­on en meer dan 20 voor­ge­pro­gram­meer­de trainingsprogramma’s 

Digi­ta­le per­so­nal trai­ner toont de oefe­nin­gen op het scherm, geper­so­na­li­seer­de feed­back tij­dens en na de trai­ning

Vol­le­dig genet­werkt – met onze Onli­ne Plat­form en App

  • Aan­ge­pas­te trainingsprogramma’s aan­ma­ken
  • Meet­ba­re en voort­du­rend aan­pas­ba­re trai­ning
  • Fit­ness­voort­gang op elk moment en over­al vol­gen

Help uw klan­ten gestruc­tu­reerd hun doe­len te berei­ken met onze reten­tie ver­ho­gen­de soft­wa­re! De meest geva­ri­eer­de cir­kel­trai­ning op de markt zal daar­naast ook nieu­we doel­groe­pen bin­nen gaan bren­gen en uw ren­de­ment ver­ho­gen. Down­load onze bro­chu­re an laat u vrij­blij­vend advi­se­ren!


 
Heer Mevrouw Niet bepaald
  *
 *
 *
 
 
 
Stu­dio eige­naar Stu­dio beheer Per­soon­lij­ke trai­ner Par­ti­cu­lier
 
 
 
 
 
Door het indie­nen van dit for­mu­lier beves­tig ik dat ik het  pri­va­cy­be­leid heb gele­zen en aan­vaard en ga ik ermee akkoord dat Pix­for­man­ce Sports GmbH mij per e-mail of tele­foon kan con­tac­te­ren. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den her­roe­pen.  

Heeft u nog vra­gen?

Neem vrij­blij­vend con­tact met ons op:

hbakker@pixformance.com

+31 6 81 31 33 59 

+31 6 81 31 33 59 

  


We heb­ben bewust voor Pix­for­man­ce geko­zen omdat we de kans zagen en er zeker van waren dat onze inves­te­ring snel zou ren­de­ren.”

Kim Essink

Eige­naar, Fit­ness­club Essink


Het mooie van Pix­for­man­ce is dat uw leden altijd met een per­so­nal trai­ner trai­nen en zo bij­zon­der effec­tie­ve trai­nings­re­sul­ta­ten beha­len.”


Cari­na Dwo­rak
Eige­naar Mrs. Spor­ty in Wenen


Het past per­fect bij ons milon con­cept. Snel, effi­ci­ënt en vei­lig, je krijgt steeds feed­back van het sys­teem en de coa­ches. Voor ons een logi­sche keu­ze en vol­gen­de stap.”

Inge­borg Mod­de

Eige­naar, Sweat Health Cen­ter


Met Pix­for­man­ce bie­den we een breed aan­bod func­ti­o­ne­le oefe­nin­gen waar onze trai­ners de leden extra mee kun­nen uit­da­gen. Daar­naast kun­nen de oefe­nin­gen ook zon­der trai­ner op ver­ant­woor­de wij­ze uit­ge­voerd wor­den.”

Mar­tijn Van Der Pijl

Eige­naar, Slim­Be­zig!