Pixformance Logo

EFFECTIEVE HULP EN ONDERSTEUNING

DIGITAAL BEWEGINGSTHERAPIE CONCEPT
MET REAL-TIME FEEDBACK

Onder­s­te­un jouw ther­a­peuten in hun dagelijkse werkza­amhe­den met patiënten:

● Begelei­de train­ing van een of meer patiën­ten op het­zelfde moment, door gepaten­teerde tech­nolo­gie
● Door­lopende aan­wi­jzin­gen met betrekking tot houd­ing, snel­heid en pre­cisie bij het uitvo­eren van een oefen­ing
● Dig­i­tale real-time cor­rec­tie pro­moot een effec­tief en duurza­am behandelingstraject

Pixformance real-time feedback

Users /​ Jaar

Zieken­huizen, reval­i­datiecen­tra, prak­tijken en fitnessstudio’s

func­tionele oefeningen

Heike Schaible

» Ik wil met Pix­for­mance een tweede zelf­be­tal­ingsruimte inricht­en en zo vooral mijn medew­erk­ers tege­moet komen en hen toe­ganke­lijk­er en gevarieerder werk bieden. «

Heike Schaible, Eige­naar
Fys­io­ther­a­pieprak­tijk “Raum für Gesund­heit”, Duitsland

Axel André Richter

» Ik kan de nieuwe train­ing hele­maal indi­vidueel ontwer­pen voor elk van onze patiën­ten. Van wed­stri­jd­sporters tot oma’s, er is voor elk wat wils. Als er ooit een ther­a­peut uit­valt, is het gemakke­lijk om die als back-up aan te bieden en te com­penseren met Pixformance. «

Axel-André Richter, eige­naar
Gezond­hei­d­sprak­tijk Richter & Lopez, Duitsland

Swetlana Zimmermann

» We wilden een holis­tisch train­ingsap­pa­raat dat zoveel mogelijk spier­groepen en beweg­ingspa­tro­nen in de sport­ther­a­pie kan behan­de­len. Vooral de flex­i­biliteit, die je kri­jgt door het dig­i­tale train­ingscon­cept, was voor ons een cru­ci­aal punt. «

Swet­lana Zim­mer­mann & Claas Bicke­böller, Fys­io­ther­a­peut & Eige­naar
Schloss­physio Win­terthur, Zwitserland

» Gerichte gezond­hei­d­strain­ing met de virtuele train­er ver­hoogt de effi­ciën­tie van de behan­del­ing en creëert meer tijd voor de daad­w­erke­lijke zorg voor mijn patiënten. «

Volk­er Sutor, Eige­naar Fys­io­ther­a­piecen­tra “Reha Ron­dell”, Duitsland

» Als een patiënt de ziek­te even kan ver­geten en plezi­er kan hebben, is dat ook waardevol. «

Gunter Hölig, Hoofd Ther­a­pie Medisch Park, Bad Rodach, Duitsland

» Indi­vidu­ele train­ings­plan­nen wor­den heel snel opgesteld. Mijn klanten voe­len zich goed ver­zorgd en gaan zelf­s­tandig aan de slag. «

Rafael Pilch, Eige­naar “medicore” Prak­tijk voor Fysiotherapie

Pixformance 360 Grad Konzept, Pixformance Station, Pixformance Online Plattform, Pixformance App

Het volledig gekop­pelde 360°-Pixformance train­ings- en ther­a­piecon­cept biedt een zin­volle en eigen­ti­jdse aan­vulling om fys­io­ther­a­peuten te ont­las­ten in hun zorg en op de lange ter­mi­jn meer omzet te gener­eren door meer zorgmo­gelijkhe­den. Bestel van­daag nog uw proe­fver­sie en ont­dek of het con­cept bij uw instelling past!